GDZ1
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Geodézie 1

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154GDZ1

Přednášející: doc. Ing. J. Procházka, CSc.

Cvičící: Ing. J. Braun, Ph.D. (vedoucí cvičení), Ing. T. Jiřikovský, Ph.D., Ing. T. Křemen, Ph.D.

Rozsah: 3+3

Počet kreditů: 8

Ukončení: z,zk

Místnost cvičení/přednášky: B971, B977/C202

Anotace

Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Základní souřadnicové výpočty.

Doporučená literatura

 1. Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
 2. Formanová, P. – Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.

Přednášky

Cvičení

Zkouška

Přednášky jsou nepovinné.

Harmonogram přednášek

 1. Obecný úvod do studia (pravidla, základní rozdíly mezi střední a vysokou školou, struktura ČVUT, FSv a oboru G, historie výuky zeměměřictví, současná výuka bakalářského a magisterského studia ). Měřické jednotky a převody jednotek. Zeměměřické orgány, legislativa, literatura. Historický vývoj geodézie. Sylabus přednášky ke stažení zde.
 2. Tvar a rozměry Země, referenční plochy. Nahrazení koule rovinou (vliv na: výšky, délky, výměry a úhly). Základní součásti geodetických přístrojů – část 1. (optickomechanické teodolity), libely, dalekohled, osové podmínky teodolitu, rozdělení teodolitů podle přesnosti, elektronické teodolity (zmínka), příprava teodolitu k měření na stanovisku (centrace, horizontace). Sylabus přednášky ke stažení zde.
 3. Měření vodorovných směrů a úhlů, ryskový kříž, cílení, postup při měření vodorovného úhlu. Odečítací pomůcky (index, mřížka, koincidenční mikrometr). Měření vodorovného úhlu a osnovy vodorovných směrů ve skupinách, výpočet a zpracování zápisníku. Sylabus přednášky ke stažení zde.
 4. Měření a výpočet svislých úhlů (výškové a zenitové úhly), indexová chyba a její eliminace. Základní součásti geodetických přístrojů - část 2. (optickomechanické teodolity), mechanické součásti – ustanovky, libely a doplňky, čepy a pouzdra. Chyby ovlivňující měřené vodorovné a zenitové úhly (systematické - osové podmínky podrobněji, pootočení ryskového kříže, excentricita alhidády, točné osy dalekohledu a záměrné přímky, nestejnoměrné dělení limbu, indexová chyba) a nahodilé (cílení a odečtení). Laboratorní jednotka, poloviční laboratorní jednotka, měření úhlu násobením (repeticí), Schreiberova metoda. (Doma: magnetické azimuty, busola, busolní teodolity, měření magnetických azimutů, deklinace a její změny, gyroteodolity). Sylabus přednášky ke stažení zde.
 5. Přímé měření délek pásmem. Měření délek elektrooptickými dálkoměry, redukce délek. Dřívější způsoby měření délek: optické dálkoměry, měření délek s konstantní délkou latě, chyby a přesnost, nitkový dálkoměr, (dvojobrazový dálkoměr), chyby a přesnost, (autoredukční dálkoměry). Sylabus přednášky ke stažení zde.
 6. Souřadnicové výpočty. Měřické body (geodetické body, rozdělení bodových polí). Polohová bodová pole (ZPBP, Zhušťovací body, PPBP, stabilizace a signalizace, číslování bodů). Výšková bodová pole (jen stručně). Geodetické referenční systémy na území ČR (WGS 84, ETRS, S-JTSK, gustrberský, svatoštěpánský, Bpv, S-Gr95, S-42/83). Základy souřadnicových výpočtů (směrník, délka). Sylabus přednášky ke stažení zde.
 7. Výpočet souřadnic jednoho bodu. Rajón, rajón s orientací na konci, protínání vpřed z úhlů, protínání vpřed ze směrníků, protínání z délek, protínání zpět, transformace souřadnic. Sylabus přednášky ke stažení zde.
 8. Výpočet souřadnic jednoho bodu transformací. Rajón, protínání vpřed z úhlů, protínání z délek, protínání zpět. Orientace osnovy vodorovných směrů. Hodnocení přesnosti vodorovných směrů, měřených ve skupinách. Polygonové pořady, rozdělení, geometrické parametry a kritéria. Polygonový pořad oboustranně připojený a oboustranně orientovaný. Sylabus přednášky ke stažení zde.
 9. Polygonový pořad vetknutý. Volný polygonový pořad. Uzavřený polygonový pořad. Určení souřadnic zajišťovacího bodu (nepřímé připojení polygonového pořadu). Hansenova úloha. Sylabus přednášky ke stažení zde.
 10. Výpočet nepřístupné vzdálenosti. Určení bodů PPBP. Centrace měřených veličin (osnovy vodorovných směrů, excentrické stanovisko, excentrický cíl, centrace délek). Výpočet souřadnic podrobných bodů (pevná měřická přímka). Sylabus přednášky ke stažení zde.
 11. Výpočet souřadnic podrobných bodů (volná měřická přímka, průsečík dvou přímek, průsečík se sekčním rámem, výpočet vytyčovacích prvků k měřické přímce). Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Základní informace z vyrovnávacího počtu v návaznosti na vykládanou látku (rozdělení chyb, Gaussův zákon). Sylabus přednášky ke stažení zde.
 12. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Základní informace z vyrovnávacího počtu v návaznosti na vykládanou látku (metoda nejmenších čtverců, aritmetický průměr, směrodatná odchylka jednoho měření, směrodatná odchylka aritmetického průměru, zákon přenášení skutečných a směrodatných odchylek,). Informace o průběhu zkoušky z GDZ1.

Cvičení

Organizace cvičení

Náplň cvičení

1. Minutové teodolity I Úvod do cvičení. Jednotky, směrník, souřadnicové rozdíly. Popis minutového teodolitu Theo 020, centrace a horizontace v učebně. Zadání Dcv. 1: Výpočet trojúhelníku a směrníku; technické písmo.
 
2. Minutové teodolity II Princip měření vodorovných směrů. Osnova směrů s minutovým teodolitem před fakultou.
 
3. Vteřinové teodolity I Popis vteřinového teodolitu Theo 010. Osnova směrů s vteřinovým teodolitem před fakultou.
 
4. Vteřinové teodolity II Princip měření zenitových úhlů. Praktické měření před fakultou.
 
5. Totální stanice Popis totální stanice. Praktické měření osnovy před fakultou s délkami.
 
6. Délky a souřadnice I Test č. 1 – výpočet zápisníku vodorovných směrů a zápisníku zenitových úhlů. Výklad k TZ. Výklad k měření délek, k redukcím délek a k základním souřadnicovým výpočtům.
 
7. Délky II Praktické měření vodorovné délky paralakticky, EOD, pásmem a ryskovým dálkoměrem.
 
8. Souřadnice II Praktické zaměření souřadnic bodu - 2 x rajónem, protínáním z délek a úhlů (totální stanice).
 
9. Polygonový pořad Praktické zaměření oboustranně orientovaného a připojeného polygonového pořadu (totální stanice).
 
10. Výpočty I polygon Test č. 2 – rajón, protínání. Výpočet polygonového pořadu.
 
11. Výpočty II protínání Test č. 3 – polygonový pořad. Výklad a výpočet protínání zpět. Zadání Dcv. 2: Výpočet protínání zpět.
 
12. Software Groma Seznámení se základními funkcemi geodetického softwaru Groma. Praktické procvičení. Udělování zápočtů.

Harmonogram cvičení

Časový harmonogram cvičení je možné stáhnout ve formátu pdf.Hodnocení studentů

Známky z měřických úloh a zápočtových testů jsou k nahlédnutí ZDE.Podklady ke cvičení

1. Minutové teodolity I

Přehledka bodů

Seznam souřadnic

Popisové pole

Centrace a horizontace teodolitu

 
2. Minutové teodolity II

2 x zápisník vodorovných směrů

Vzorový zápisník vodorovných směrů

Měření směrů

 
3. Vteřinové teodolity I

1 x zápisník vodorovných směrů

 
4. Vteřinové teodolity II

1 x zápisník výškových úhlů

Vzorový zápisník výškových úhlů

 
5. Totální stanice

1 x univerzální zápisník

Vzorový univerzální zápisník

Leica TC403 návod

Leica TS06 návod

Topcon GPT2006 návod

 
6. Délky a souřadnice I

1 x zápisník vodorovných směrů

1 x zápisník výškových úhlů

Obsah technické zprávy

Vzor technické zprávy

Souřadnicové výpočty

 
7. Délky II

Zadání délky

1 x univerzální zápisník

 
8. Souřadnice II

Zadání souřadnice

1 x univerzální zápisník

 
9. Polygonový pořad

Zadání polygonový pořad

1 x univerzální zápisník

 
10. Výpočty I polygon

1 x zápisník na výpočet polygonového pořadu

Vzorový zápisník na výpočet polygonového pořadu

 
11. Výpočty II protínání

Protínání zpět - Collinsův bod, Cassiniho řešení

 
12. Software Groma

Návod Groma

Zadání úlohy Groma

Měřická data

 

Domácí úkoly

Pokyny pro zpracování domácích úloh

Každá úloha sestává z:

1) popisového pole, které obsahuje:

2) vypracování, které musí obsahovat:

Celá úloha se píše perem (ne tužkou), kaligraficky úhledně.

1. domácí úkol

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání 1A slovní zadání 1. domácího úkolu - část A
Slovní zadání 1B slovní zadání 1. domácího úkolu - část B
Numerické zadání 1B numerické zadání 1. domácího úkolu - část B
Kontrola výsledků 1B kontrola výsledků 1. domácího úkolu - část B

2. domácí úkol

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání slovní zadání 2. domácího úkolu
Numerické zadání numerické zadání 2. domácího úkolu
Kontrola výsledků kontrola výsledků 2. domácího úkolu

Zkouška

Okruhy otázek ke zkoušce v pdf.

Poslední aktualizace: 27. 3. 2018 v 13:26

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2019.