logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Výuka v terénu GD 3, 4

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154VY3

Rozsah: 0+4 (2 týdny v terénu)

Počet kreditů: 2

Ukončení: kz

Anotace

Zaměření a výpočet bodů geodetické sítě - plošná účelová síť s měřenými vodorovnými směry a délkami, určení trigonometrických výškových rozdílů z oboustranně a současně měřených zenitových úhlů a šikmých délek pomocí totální stanice, určení výšky jednoho bodu sítě geometrickou nivelací ze středu (přesná nivelace), použití GNSS (RTK měření v síti referenčních stanic CZEPOS), výpočet podle metody nejmenších čtverců. Podrobné polohopisné a výškopisné měření (tachymetrie) zadané lokality v extravilánu v měřítku 1 : 500 a vyhotovení digitálního modelu terénu. Zaměření stávajícího stavu stavebního objektu pro plánovanou rekonstrukci a vyhotovení dokumentace v měřítku 1 : 50 (výkres půdorysu).

Informace

Tremín: 9. 9. - 21. 9. 2018

Místo: Výukové sředisko Mariánská

Platba

Platbu je nutno uskutečnit do 1. 5. 2018

Placená částka: 3000 Kč


Platit lze pouze bezhotovostním převodem z účtu na účet:

Číslo konta: 51-2260570287/0100,

Variabilní symbol: 154100,

Specifický symbol: najdete v seznamu specifických symbolů (platné ke dni 24. 2. 2018).

Bez uvedení variabilního a specifického symbolu nemůže být Vaše platba identifikována!!!

Další

Další informace jsou dostupné zde

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018 v 9:55

Copyright © Katedra speciání geodézie 2017-2018