SGEA
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Stavební geodézie A

Obsah stránky

1. Základní údaje o předmětu

2. Přednášky

3. Zkouška

4. Cvičení

4.1 Náplň cvičení

4.2 Organizace cvičení

4.3 Soubory ke stažení

4.4 Domácí úlohyZákladní údaje o předmětu  zpět na obsah stránek

Kód předmětu: 154SGEA

Přednášející: prof. Ing. J. Pospíšil, CSc.

Cvičící: Jiřikovský Tomáš, Ing. Ph.D. (vedoucí cvičení)
Dvořáček Filip, Ing. Ph.D.
Fládrová Hana, Ing.
Křemen Tomáš, Ing. Ph.D.
Línková Lenka, Ing. Ph.D.
Pospíšil Jiří, prof. Ing. CSc.
Seidl Michal, Ing. Ph.D.
Suk Tomáš, Ing.
Urban Rudolf, doc. Ing. Ph.D.

Rozsah: 2+2

Počet kreditů: 5

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení/přednášky: B969, B967, B972 / B280

Anotace předmětu

Základní informace o Zemi, polohové bodové pole, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), hodnocení přesnosti měření a vytyčování, určování směrů a úhlů, určování délek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, určování výšek, výškové bodové pole, základy vytyčování, laserové skenovací systémy, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, určování ploch a objemů, katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě, organizace zeměměřické služby ČR, moderní geodetické přístroje a metody.

Doporučená literatura

Skripta pro přednášky

 1. Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
 2. Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum. ČVUT Praha 2015.

Skripta pro cvičení

 1. Skripta pro cvičení: Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998 (2000).
 2. Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum. ČVUT Praha 2015.

Přednášky  zpět na obsah stránek

Přednášky jsou nepovinné. Prezentace jsou k dispozici ke stažení ZDE (170 MB).

Osnova přednášek

1. Úvod do geodézie: Geodézie. Geodézie pro architekty. Tvar a rozměry zemského tělesa. Náhradní plochy. Princip zobrazování zemského povrchu. Zavedení rovinných pravoúhlých souřadnic. Geodetický referenční systém S-JTSK ,S-42 a WGS-84.
2. Polohové bodové pole a souřadnicové výpočty: Polohové bodové pole a jeho rozdělení. Souřadnicové výpočty - směrník, délka, určení bodu polárními souřadnicemi, protínání vpřed, polygonový pořad, protínání zpět. Stabilizace a signalizace bodů. Dokumentace geodetického bodu.
3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě: Chyby a jejich dělení - náhodné chyby a jejich vlastnosti, systematické chyby. Parametry a výběrové charakteristiky přesnosti měření - směrodatná odchylka, výběrová směrodatná odchylka, mezní chyba. Zákon hromadění směrodatných odchylek - příklady. Zpracování výsledků přímých měření - aritmetické průměry, opravy, výběrová směrodatná odchylka. Vybrané pojmy z geometrické přesnosti staveb - základní hodnota geometrického parametru, skutečná hodnota, mezní hodnoty g.p., skutečná odchylka, mezní odchylka, přesnost kontrolního měření, tolerance. Vytyčovací odchylky ve výstavbě - vytyčovací odchylka, mezní vytyčovací odchylka, požadovaná směrodatná odchylka a k čemu slouží.
4. Určování směrů a úhlů: Základní pojmy – vodorovný směr, úhel, svislý úhel, zenitový úhel, zákonné měřicí jednotky. Optickomechanické teodolity, elektronické teodolity, totální stanice. Chyby při určování úhlů. Zkoušky přístrojů. Postup při určování vodorovného a zenitového úhlu v 1 skupině.
5. Určování délek: Definice délky. Zákonné měřicí jednotky. Měření délek pásmem včetně přesného postupu a oprav. Ryskový dálkoměr - případ vodorovné a šikmé záměry. Elektrooptické měření délek - totální stanice, ruční laserové dálkoměry, fyzikální a matematické opravy, přesnost totálních stanic.
6. Určování výšek: Druhy výšek, co je převýšení, jak vyjadřujeme sklon. Metody určování výšek - geometrická nivelace, barometrická a hydrostatická nivelace, trigonometrické určování výšek s využitím totálních stanic. Výškové bodové pole. Stabilizace a dokumentace bodu. Nivelační přístroje optické, digitální, laserové. Zkoušky nivelačních přístrojů. Geometrická nivelace ze středu. Pořadová nivelace. Plošná nivelace. Nivelace profilů. Hloubkové připojení. Výpočet a vyrovnání nivelačních pořadů - volný, vetknutý, uzavřený.
7. Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení staveb: Účelové mapy, prostorová polární metoda - rysková tachymetrie, elektronická tachymetrie. Zaměřování stavebních objektů - polohopisné, výškové, interiéru.
8. Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě: Vytyčovací systémy a jejich členění. Závazné technické normy. Fáze vytyčování. Metody polohového vytyčení bodů geometrických útvarů včetně oblouku kružnice, metody výškového vytyčování. Postup při vytyčení budovy. Výpočet polárních vytyčovacích prvků ze souřadnic. Posloupnost a náplň geodetických prací při přípravě, projektování, realizaci a dokumentaci staveb a jejich provozu. ÚOZI, zeměměřické a stavební právní předpisy.
9. Fotogrammetrie, DPZ, GNSS: Základy fotogrammetrie, prvky vnitřní a vnější orientace, jednosnímková a vícesnímková fotogrammetrie, pozemní a letecká fotogrammetrie. Dálkový průzkum Země (DPZ). Pasivní a aktivní DPZ. Globální navigační satelitní systém GNSS). Kosmický, řídící a uživatelský segment. Zpracování signálu navigační, diferenční a geodetické.
10. Laserové skenovací systémy, DMT, určování ploch a objemů: Principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup měření a zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a architektuře, ekonomické přínosy, bezpečnost práce. Digitální model terénu (DMT), reliéfu, povrchu, výstupy DMT, druhy DMT podle typu povrchu. Určování ploch a objemů, výměra pozemku, určení výměry z přímého měření, z map a plánů. Určení objemů pomocí řezů, čtvercové a trojúhelníkové sítě.
11. Státní mapová díla ČR a mapy pro výstavbu: Definice mapy, plánu, co je na mapě polohopis, výškopis, metody kartografického vyjadřování na mapách - smluvené značky, kresba atd. Forma mapy. Rozdělení státních map, jejich měřítka, zobrazovací systém. Účelové mapy ve výstavbě - rozdělení, obsah. Distribuce státních mapových děl, autorská práva k nim. Využití vrstevnicových map ve stavebnictví.
12. Mapová díla a GIS: Získávání mapových podkladů, práce s mapovými podklady, územní plán, Geoportál a práce s ním, zdroje starých map. Úvod do geografického informačního systému (GIS), definice, součásti, geodata, geoobjekty, datové modely, mapové vrstvy, možnosti zobrazování a analýzy dat. Databázové systémy. Příklady využití ve státní správě.

Domácí studium: Katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě. Organizace zeměměřické služby ČR: Co to je KN, co obsahuje. Zejména výpis z KN - co obsahuje, snímek z katastrální mapy, změny a úpravy KN prostřednictvím geometrického plánu, v jakých fázích projednávání a schvalování staveb se používají. Organizace zeměměřické služby v ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. Prezentace k dispozici ke stažení ZDEZkouška  zpět na obsah stránek

Typy příkladů ke zkoušce

Zápisníky (ke zkoušce je nutné si přinést vlastní zápisník univerzální a nivelace):

výpočet vodorovných směrů – jedna skupina, osnova směrů s uzávěrem,
výpočet zenitových úhlů,
technická nivelace (volný i vetknutý pořad), mezní odchylky.

Teorie chyb:

zákon hromadění skutečných chyb,
zákon hromadění směrodatných odchylek,
výběrová směrodatná odchylka jednoho měření,
výběrová směrodatná odchylka průměru,
vážený průměr (měření nestejné přesnosti) + jeho směrodatná odchylka.

Souřadnicové výpočty:

délka, směrník (pozor na kvadranty!),
rajón,
prostorová polární metoda,
protínání z úhlů,
protínání z délek,
polární a ortogonální vytyčovací prvky (výpočet ze souřadnic),
polygonový pořad oboustranně připojený a orientovaný, uzavřený polygonový pořad (např. jen některá jejich část – úhlové vyrovnání, souřadnicové vyrovnání, apod.), mezní odchylky.

Další:

převody mezi stupni, grady a radiány,
výpočet délky měřené paralakticky,
výpočet délky a výšky měřené ryskovým dálkoměrem,
oprava délky měřené ve zdánlivém horizontu oproti délce ve skutečném horizontu,
redukce délky do nulového horizontu,
výpočet výšky určené trigonometrickou metodou (včetně možnosti pomocné základny),
oprava ze zakřivení země u výšek,
výška určená pomocí hloubkového připojení pásmem,
přesné vytyčování úhlů (výpočet posunu),
zařazení mezilehlého bodu do dlouhé přímky (výpočet posunu),
hlavní prvky kružnicového oblouku,
vytyčování podrobných bodů polárními souřadnicemi,
výpočet ploch ze souřadnic,
výpočet objemů těles.

U většiny příkladů, kde je to možné, bude požadováno i odvození pomocí obrázku nebo základních matematických vztahů.Cvičení  zpět na obsah stránek

Aktuální program cvičení včetně datumů zde.

Docházka a hodnocení studentů

Náplň cvičení  zpět na obsah stránek

 1. Úvod, výšky, technická nivelace (Bpv, metoda, přístroje, čtení na lati, zápisník)
  Zadání DÚ0 – Niv. údaje
 2. Technická nivelace v terénu (vetknutý oddíl/pořad)
 3. Kontrolní test 1  – výpočet nivelačního zápisníku
  Teodolity a totální stanice – seznámení, cílení, horizontace, centrace
 4. Měření úhlů - základy
  Totální stanice – měření vodorovných směrů v jedné skupině, měření svislých úhlů, zápis a výpočet zápisníků
 5. Kontrolní test 2 - výpočet zápisníku Hz a V úhlů
  Zadání DÚ1 - prostorová polární metoda
  Totální stanice – měření délek
 6. Zadání DÚ2 – Interpolace vrstevnic
  Totální stanice – měření s registrací, programové vybavení, tachymetrie
 7. Vytyčování s totální stanicí
 8. Kontrolní test 3 – výpočty v souřadnicích
  GNSS v geodézii – seznámení, princip, ukázka
  Komplexní úloha – zadání
 9. Měření komplexní praktické úlohy – nivelace
 10. Měření komplexní praktické úlohy – totální stanice
 11. Odevzdání komplexní praktické úlohy
  Zaměření interiéru stavebního objektu, tvorba výkresové dokumentace
 12. Práce s mapou (měření délek, srážka, výměry, objemy, sklony aj.)
  (Zápočty)
 13. Konzultace, resty, zápočty

Organizace cvičení  zpět na obsah stránek

Soubory ke stažení  zpět na obsah stránek

Elektronický kurz Moodle

Ryskový planimetr

Domácí úkoly

Soubor Popis obsahu souboru
Hlavička úlohy v pdf Verze ve Wordu 2003.
DÚ1 - Slovní zadání (pdf) Slovní formulace, obrázek a kombinace bodů pro první domácí cvičení - Prostorová polární metoda.
DÚ1 - Číselné zadání (txt) Číselné zadání úlohy Prostorová polární metoda.
DU2 - Vrstvnice - slovní zadání Slovní zadání domácího úkolu ve formátu PDF.
DÚ2 - Vrstevnice (pdf) Podklad pro tvorbu vrstevnic ve formátu PDF.
DÚ2 - Ukázka interpolace vypracovaný příklad interpolace vrstevnic

Zápisníky

Soubor Popis obsahu souboru
Nivelace (pdf) Zápisník pro technickou a plošnou nivelaci.
Vzorový nivelační zápisník 1 vzorový nivelační zápisník – případ určení výšky bodů měřených bočně
Vzorový nivelační zápisník 2 vzorový nivelační zápisník – určení výšky koncového bodu nivelačního pořadu
Směry (pdf) Zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek.
Vzorový zápisník směrů a úhlů vypočtený vzorový zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek

Návody na cvičení s totální stanicí

Soubor Popis obsahu souboru
Návod tachymetrie návod pro zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (vhodné tisknout barevně)
Návod Topcon GPT 2006 stručný návod pro práci s totální stanicí Topcon GPT 2006
Návod Trimble M3 stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3
Komplexní úloha Doplňující informace ke Komplexní úloze.

Obsah a vzor technické zprávy

Soubor Popis obsahu souboru
Obsah technické zprávy stručný popis obsahu technické zprávy
Vzor technické zprávy vypracovaná vzorová technická zpráva

Podklady k vytyčování

Soubor Popis obsahu souboru
Zadání úlohy Zadaní měřické úlohy, obsah odevzdávaného elaborátu
Vytyčovací výkresy 1 podkladové výkresy pro vytyčení zadaných objektů - lokalita budova B FSv ČVUT (tisknou pouze studenti z učebny B967)
Vytyčovací výkresy 2 podkladové výkresy pro vytyčení zadaných objektů - lokalita park I. Gandhíové 1 (tisknou pouze studenti z učebny B969)
Vytyčovací výkresy 3 podkladové výkresy pro vytyčení zadaných objektů - lokalita park I. Gandhíové 2 (tisknou pouze studenti z učebny B972)
Místopis | Souřadnice místopis a souřadnice bodového pole pro vytyčení zadaných objektů
Návod Trimble M3 stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3

Podklady ke Komplexní praktické úloze

Soubor Popis obsahu souboru
Zadání (pdf) Zadání úlohy.
Souřadnice (txt) Seznam souřadnic zadaných pevných bodů.
Přehledka (jpg) Přehledka rozmístění zadaných bodů pro Komplexní úlohu.
Zápisník (pdf) Nivelační zápisník.
Výkres (pfd) Vzor výkresu tachymetrie.

Podklady k úloze Zaměření interiéru

Soubor Popis obsahu souboru
Zadání (pdf) Zadání úkolu a základní informace.
Vzorový výkres (pdf) Ukázka výkresu interiéru.

Domácí úlohy  zpět na obsah stránek

Kontrola výsledků domácích úloh

Pokyny pro zpracování domácích úloh

Každá úloha se sestává z:

1) titulní stránky či obálky, na které je:

2) vypracování, které musí obsahovat:

Celá úloha se píše perem (ne tužkou), kaligraficky úhledně.

Poslední aktualizace: 29. 4. 2019 v 11:53

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2019.