Geodézie 1 (GED1)

Obsah stránek

 1. Základní údaje o předmětu
 2. Přednášky
 3. Zkouška
 4. Cvičení
 5. Domácí úkoly

Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154GED1
 • Přednášející: doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. J. Braun, Ph.D. (vedoucí cvičení),
  • Ing. T. Jiřikovský, Ph.D.
  • Dr. Ing. Skořepa Zdeněk
  • Ing. Suk Tomáš
 • Rozsah: 2+3
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk
 • Místnost cvičení/přednášky: B971, B977, B978/C217

Anotace předmětu

Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Základní souřadnicové výpočty.

Doporučená literatura

 • [1] Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
 • [2] Formanová, P. – Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.
 • [3] Úplné Znění číslo1479: Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.
 • Program přednášek je vyvěšen na internetové stránce přednášejícího předmětu.
Náplň přednášek
 1. Obecný úvod do studia – Pravidla výuky, základní rozdíly mezi střední a vysokou školou, struktura ČVUT, FSv a oboru G, současná výuka bakalářského a magisterského studia.
  Úvod do geodézie – Měřické jednotky a převody jednotek, zeměměřické orgány, legislativa, literatura, historický vývoj geodézie, tvar a rozměry Země, referenční plochy, nahrazení koule rovinou (vliv na délky).
 2. Základní součásti geodetických přístrojů a geodetické pomůcky – Jednoduché měřické pomůcky (olovnice, libela, Vernier), Teodolit a jeho součásti (trojnožka, dalekohled, ustanovky, odečítání hodnot, kompenzátor, stativ, optický centrovač), další geodetické pomůcky (dvojitý pentagon, odrazný hranol, měřické jehly, výtyčka, stabilizační materiál), Nivelační přístroj a pomůcky, GNSS, Laserové skenery, Fotogrammetrické příslušenství, Gyroteodolit a buzolní teodolit, Gravimetr.
  Základy teorie chyb –
  Chyby měření a jejich dělení, náhodné chyby, směrodatná odchylka, mezní odchylka.
 3. Měření úhlů – Základní pojmy, dělení teodolitů, Opto-mechanické teodolity (svora, pastorek), horizontace a centrace teodolitu, osové podmínky teodolitu, chyby teodolitu, cílení a typy cílů, odečítací pomůcky, měření ve dvou polohách teodolitu, měření osnovy vodorovných směrů ve skupinách, měření vodorovného úhlu v laboratorních jednotkách, měření zenitového úhlu ve dvou polohách.
 4. Měření délek – Definice délky, rozdělení metod, přímé měření délek pásmem a invarem, chyby a přesnost. Měření délek elektrooptickými dálkoměry, redukce délek. Nepřímé měření délek: optické dálkoměry (dvojobrazový dálkoměr, autoredukční dálkoměry), ryskový dálkoměr, chyby a přesnost.
 5. Měřické body – Geodetické body a rozdělení bodových polí, polohová bodová pole (ZPBP, Zhušťovací body, PPBP, stabilizace a signalizace, číslování bodů), výšková bodová pole, geodetické referenční systémy na území ČR (WGS 84, ETRS, S-JTSK, systém Gustrberský a Svatoštěpánský, Bpv, S-Gr95, S-42/83), DATAZ a Geoportál.
 6. Redukce měřených veličin – Fyzikální redukce délek, zenitový úhel a refrakce, redukce měřené délky na vodorovnou, redukce délky do nulového horizontu, redukce délky do zobrazení S – JTSK, výpočet reálné délky ze souřadnic, výpočet délky v JTSK.
 7. Souřadnicové výpočty 1 – Základy souřadnicových výpočtů (směrník, délka), výpočet orientačního posunu, výpočet souřadnic jednoho bodu převodem na rajón, ortogonální metoda, polární metoda.
 8. Souřadnicové výpočty 2 – Protínání vpřed z úhlů, protínání vpřed ze směrníků, protínání z délek.
 9. Souřadnicové výpočty 3 – Rajón zpět a protínání zpět (Collinsův bod, Cassiniho řešení).
 10. Souřadnicové výpočty 4 – Polygonové pořady (rozdělení, metodika), oboustranně připojený a orientovaný polygonový pořad, uzavřený polygonový pořad, vetknutý polygonový pořad.
 11. Souřadnicové výpočty 5 – Transformace souřadnic v poloze (koeficienty transformace a transformační rovnice), aplikace transformace (vetknutý polygonový pořad, volná a pevná měřická přímka, Hansenova úloha)
 12. Souřadnicové výpočty 6 – Centrace osnovy vodorovných směrů (excentrické stanovisko, excentrický cíl).
 13. Souřadnicové výpočty 7 – Určení bodů PBPP (určení souřadnic zajišťovacího bodu, metody určení PBPP, Přesnost PBPP)


Zkouška

Okruhy otázek ke zkoušce v pdf.


Cvičení

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
 • Účast na cvičení je povinná v době stanovené rozvrhem.
 • Studenti chodí do hodin teoreticky připraveni (z přednášek nebo skript), ve cvičení se provádí praktické měření. Je povinností studenta dle programu se připravit na následující hodinu. Opakované zanedbání přípravy má za následek vyloučení studenta ze cvičení s neudělením zápočtu.
 • Je třeba dbát na dodržení termínu zahájení cvičení. Pozdní příchody jednotlivců jsou nepřípustné. Jednotlivá cvičení na sebe navazují, je požadována 100% aktivní účast. Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a dohodne předem o náhradě cvičení, omluva je možná na základě opodstatněného zdůvodnění (např. sportovní reprezentace školy). Jestliže student o neúčasti předem neví, omluví se dodatečně a předloží potvrzení vystavené lékařem, jinak nemůže být omluven. Tento druh absence má za následek neudělení zápočtu.
 • Úlohy, výpočetní a zobrazovací práce se vypracovávají podle programu, odevzdávají se vždy následující cvičení. Při zpoždění o každé jedno cvičení se snižuje známka o dva písmenné stupně. Při nedostatečné se zapíše známka a úloha se vrátí k přepracování.
 • Kontrolní testy se známkují, pokud student neuspěje, známka se zapíše a píše se opravný test. Ke každému testu je možno psát pouze 1 opravný test.
 • Výjimky z výše uvedeného jen na základě řádně schváleného individuálního studijního plánu.
 • Zápočty se zapisují dle vyvěšených harmonogramů v zápočtovém týdnu.
Harmonogram cvičení

Časový harmonogram cvičení je možné stáhnout ve formátu pdf.


Náplň cvičení – Obecné podklady ke cvičení


Konkrétní zadání cvičení je na Moodle, na cvičení je nutné mít vytištěné zápisníky a návody.

 1. Minutové teodolity I
 2. Minutové teodolity II
 3. Vteřinové digitální teodolity I
 4. Vteřinové digitální teodolity II
 5. Totální stanice
 6. Délky a souřadnice I
 7. Délky II
 8. Souřadnice II
 9. Polygonový pořad
 10. Výpočty I polygon
 11. Výpočty II protínání
 12. Software Groma

Domácí úkoly

Pokyny pro zpracování domácích úloh

Každá úloha sestává z:

 1. popisového pole, které obsahuje:
  • název úlohy,
  • číslo zadání,
  • jméno a příjmení, studijní skupina, obor,
  • datum odevzdání.
 2. vypracování, které musí obsahovat:
  • úplné zadání včetně číselných hodnot,
  • obecný postup řešení včetně výpočetních vzorců a použité symboliky a orientovaného obrázku,
  • číselné zpracování se všemi mezivýpočty a kontrolami, nejlépe v tabulkových formulářích,
  • souhrn výsledků v přehledné tabulce,
  • podpis.
 3. Celá úloha se píše perem (ne tužkou), kaligraficky úhledně. Stránky se číslují dole uprostřed.
1. domácí úkol – Technické písmo, Výpočet směrníků
SouborPopis obsahu souboru
Slovní zadání 1A slovní zadání 1. domácího úkolu – část A
Slovní zadání 1Bslovní zadání 1. domácího úkolu – část B
Numerické zadání 1Bnumerické zadání 1. domácího úkolu – část B
Kontrola výsledků 1B kontrola výsledků 1. domácího úkolu – část B
2. domácí úkol – Protínání zpět
SouborPopis obsahu souboru
Slovní zadání slovní zadání 2. domácího úkolu
Numerické zadání numerické zadání 2. domácího úkolu
Kontrola výsledků kontrola výsledků 2. domácího úkolu

Stránka naposledy upravena dne 22. 09. 2022 v 8:30.