ING2
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Inženýrská geodézie 2

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154ING2

Přednášející: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.

Cvičící: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D. (vedoucí cvičení), doc. Ing. J. Procházka, CSc.

Rozsah: 2+2

Počet kreditů: 5

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení/přednášky: B971/B978

Anotace

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi.

Doporučená literatura

 1. Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
 2. Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
 3. Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.

Cvičení

Zkouška

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu

Harmonogram cvičení (pdf).

Souhrnný návod ke cvičení možno stáhnout zde (pdf).

Cvičení se koná dle harmonogramu. Je požadována 100% aktivní účast na cvičeních. Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a dohodne předem o náhradě cvičení. Jestliže student o neúčasti předem neví, omluví se dodatečně a předloží neschopenku, jinak nemůže být omluven. Známkované úlohy a testy musí být hodnoceny za E či lépe. Při známce F se úloha vrací k přepracování. Kontrolní testy musí být splněny za E či lépe. Na každý neúspěšný test hodnocený za F má student možnost jedné opravy. Podrobněji viz . „Souhrnný návod ke cvičení“.

Úloha Určení nepřístupné vzdálenosti

Zadání úlohy (pdf).

Pro výpočty se využívá program gama-local, který je součástí projektu GNU Gama věnovanému vyrovnání geodetických volných sítí (akronym Gama je vytvořen ze slov geodézie a mapování). GNU Gama je napsána v C++ a v současnosti podporuje pouze vyrovnání v lokální kartézské soustavě; vyrovnání v geocentrickém souřadném systému je součástí nové vývojové větve.

Součástí projektu GNU Gama je malá C++ knihovna šablon pro práci s maticemi a vektory MatVec. Je k dispozici jednak v rámci GNU Gama nebo samostatně se základní dokumentací a příklady.

Kromě C++ knihovny tříd a funkcí poskytuje GNU Gama i jednoduchý program gama-local, který vyrovnává danou množinu měření a tiskne výsledky vyrovnání jako posloupnost formátovaných tabulek.

Program je dostupný pod GNU General Public License.

Odkazy

Domovská stránka anglicky: http://www.gnu.org/software/gama/.

Další informace

Návod pro použití softwaru Gama (pdf).

Návod na výpočty přesnosti z kovarianční matice (pdf).

Návod na rozbory přesnosti modelováním (pdf).

Program pro zpracování této úlohy ve verzi 1.7.09 si můžete stáhnout: zde.

Originální dokumentace v angličtině.

Vzorový vstupní soubor pro vyrovnání měření z 1 základny.

Alternativy k softwaru Gama verze 1.7.09

Úloha Analýza deformací

Zadání úlohy (pdf).

Zkouška

Okruhy otázek ke zkoušce

 1. Základní znalosti z předmětu ING pro bakalářské studium, probrané ve 4. ročníku (legislativní zajištění, terminologie a značení, charakteristiky přesnosti v IG a vztahy mezi nimi, technologické postupy, polohové a výškové sítě, oblouky, měření posunů a přetvoření).
 2. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii (rozbor přesnosti před měřením, rozbor přesnosti při měření, rozbor přesnosti po měření, aplikace zákona přenášení náhodných a směrodatných odchylek v IG).
 3. Postupy přímého a nepřímého měření délek (odvození přesnosti pro základnovou lať na konci a uprostřed měřené délky, odvození přesnosti nepřístupné vzdálenosti, včetně určení optimální délky základny pro paralaktiku a elektronický dálkoměr).
 4. Metody měření vodorovných směrů (chyby ovlivňující přesnost měřených směrů a úhlů, hodnocení vlivu dostředění na stanovisku a cílech na přesnost vodorovného úhlu).
 5. Polohové vytyčovací sítě (plošné, liniové a nepravidelné), zhodnocení přesnosti používaných typů polygonových pořadů (odvození přesnosti volného polygonového pořadu), pravoúhelníkové sítě, metoda přechodných stanovisek, elementární geodetické úlohy (hodnocení z hlediska přesnosti, odvození přesnosti polární metody pomocí implicitních a explicitních rovnic – princip).
 6. Polohové vytyčování, přesnost vytyčení elementárních prvků stavebního objektu – bodu, úsečky a úhlu polární metodou (odvození přesnosti bodu a délky úsečky z jednoho stanoviska s rozlišením vlivu podkladu a měřených veličin) a pravoúhlými souřadnicemi (přesnost vytýčení bodu).
 7. Aplikace GPS metod v IG.
 8. Vytyčování jednoduchých geometrických prvků (zařazení bodu do přímky, vytýčení pravého úhlu, vytýčení rovnoběžek - princip, odvození, přesnost).
 9. Přechodnice a vzestupnice u liniových staveb (klotoida, kubická parabola – odvození parametrických rovnic klotoidy, odvození převýšení vnější kolejnice na železničních stavbách, princip odvození kubické paraboly), kružnicové oblouky s krajními přechodnicemi (v návaznosti na 7. semestr)
 10. Výškové oblouky u liniových staveb (parabola 2. stupně – odvození).

Vše v rozsahu přednesené látky, doplněné o doporučené kapitoly ze skript pro přednášky popř. cvičení a v návaznosti na předmět ING.

Poslední aktualizace: 29. 5. 2020 000 12:35

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.