ING3
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Inženýrská geodézie 3

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154ING3

Přednášející: doc. Ing. J. Procházka, CSc.

Cvičící: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D. (vedoucí cvičení), doc. Ing. J. Procházka, CSc., Ing. T. Jiřikovský, Ph.D., Ing. T. Křemen, Ph.D.

Rozsah: 2+2

Počet kreditů: 5

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení/přednášky: B971/C208

Anotace předmětu

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

Doporučená literatura

  1. Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
  2. Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
  3. Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.

Přednášky

Cvičení

Zkouška

Přednášky jsou nepovinné.

Podrobný harmonogram přednášek (pdf) včetně datumů.

Velmi se doporučuje účast zejména na prvních třech přednáškách. Tyto přednášky povede Ing. Petr Polák, který je uznávaným odborníkem zejména v oblasti inženýrské geodézie, je lektorem ČÚZK pro školení žadatelů o oprávnění pro geodetické činnosti ve výstavbě a je taky členem zkušební komise pro získání tohoto oprávnění.

Sylabus k přednáškám č. 1 až 3 (Legislativa v IG) (pdf).

Sylabus k přednášce č. 4 (Legislativa - doplněk; dokumentace pro územní a stavební řízení) (pdf).

Sylabus k přednášce č. 5 (Navrhování geometrické přesnosti) (pdf).

Sylabus k přednášce č. 6 (Přesnost vytyčování staveb - objekty s prostorovou skladbou) (pdf).

Sylabus k přednášce č. 6 (Přesnost vytyčování staveb - objekty liniové a plošné) (pdf).

Sylabus k přednášce č. 7 (Geodézie a stavebnictví) (pdf).

Sylabus k přednášce č. 8 (Činnosti geodeta v investiční výstavbě a využití nových technologií) (pdf).

Sylabus k přednášce č. 9 (Aplikace IG v mostním stavitelství) (pdf).

Sylabus k přednášce č. 10 (Aplikace IG v průmyslu) (pdf).

Sylabus k přednášce č. 11 (Aplikace IG ve vodním hospodářství) (pdf).

Prezentace k přednášce na téma Metrologie (pdf).

Doplňující materiál k přednáškám

Aktuální materiály k přednášeným tématům z konference Geodézie a kartografie v dopravě (Ostrava, 2008).

Geodetické práce pro projekt pozemních komunikací z pohledu projektanta (pdf). Autor Ing. Pavel Sobotka.

Jižní segment silničního okruhu kolem prahy (pdf). Autor Ing. Zdeněk Štefka.

Doplňující materiál k přednášce Ing. Křemena

Geodézie a stavebnictví (pdf). Autor Ing. Karel Křemen.

Cvičení

Harmonogram cvičení (pdf).

Souhrnný návod ke cvičení možno stáhnout zde (pdf).

Cvičení se koná dle harmonogramu. Je požadována 100% aktivní účast na cvičeních. Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a dohodne předem o náhradě cvičení. Jestliže student o neúčasti předem neví, omluví se dodatečně a předloží neschopenku, jinak nemůže být omluven. Známkované úlohy a testy musí být hodnoceny za E či lépe. Při známce F se úloha vrací k přepracování. Kontrolní testy musí být splněny za E či lépe. Na každý neúspěšný test hodnocený za F má student možnost jedné opravy. Podrobněji viz . „Souhrnný návod ke cvičení“.

1. úloha - Analytické řešení osy komunikace

Zadání úlohy (pdf).

Vzor - Podrobná situace (jpg).

Vzor - Vytyčovací výkres (jpg).

2. úloha - Vytyčení úsečky polárními souřadnicemi

Zadání úlohy (pdf).

Grafický přehled bodů vytyčovací sítě (pdf).

Souřadnice bodů vytyčovací sítě (pdf).

Souřadnice vytyčovaných bodů (txt).

Kombinace stanovisko - orientace (txt).

3. úloha - Měření náklonů

Zadání úlohy (pdf).

Zkouška

Okruhy otázek ke zkoušce v pdf.

Poslední aktualizace: 26. 2. 2019 000 10:16

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.