GED1
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Geodézie 1

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154GED1

Přednášející: doc. Ing. J. Procházka, CSc.

Cvičící: Ing. J. Braun, Ph.D. (vedoucí cvičení), Ing. T. Jiřikovský, Ph.D., Ing. T. Křemen, Ph.D., Ing. M. Seidl, Ph.D., Dr. Ing. Z. Skořepa

Rozsah: 2+3

Počet kreditů: 5

Ukončení: z,zk

Místnost cvičení/přednášky: B971, B977, B978/C221

Anotace

Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Základní souřadnicové výpočty.

Doporučená literatura

 1. Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
 2. Formanová, P. – Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.

Přednášky

Cvičení

Zkouška

Přednášky jsou nepovinné.

Harmonogram přednášek

 1. Obecný úvod do studia (pravidla, základní rozdíly mezi střední a vysokou školou, struktura ČVUT, FSv a oboru G, historie výuky zeměměřictví, současná výuka bakalářského a magisterského studia - samostudium). Měřické jednotky a převody jednotek. Zeměměřické orgány, legislativa, literatura. Historický vývoj geodézie. Tvar a rozměry Země, referenční plochy. Nahrazení koule rovinou (vliv na: výšky, délky, výměry a úhly). Sylabus přednášky ke stažení zde a zde.
 2. Základní součásti geodetických přístrojů (rozdělení teodolitů, optickomechanické teodolity), mechanické součásti (šrouby, ustanovky), libely a doplňky, optické součásti (čočky, hranoly, dalekohled), čepy a pouzdra, stativy – přednáška z předmětu Geodetické přístroje 1, na kterou 2. přednáška GED1 navazuje!!. Měření vodorovných směrů a úhlů, osové podmínky teodolitu, příprava teodolitu k měření na stanovisku (centrace, horizontace), ryskový kříž, cílení, postup při měření vodorovného úhlu. Odečítací pomůcky (index, mřížka, koincidenční mikrometr). Měření vodorovného úhlu a osnovy vodorovných směrů ve skupinách, výpočet a zpracování zápisníku. Měření vodorovných úhlů dalšími metodami (laboratorní jednotka, poloviční laboratorní jednotka, měření úhlu násobením (repeticí), Schreiberova metoda, magnetické azimuty, busola, busolní teodolity, měření magnetických azimutů, deklinace a její změny, gyroteodolity). Sylabus přednášky ke stažení zde a zde.
 3. Měření a výpočet svislých úhlů (výškové a zenitové úhly), indexová chyba a její eliminace. Chyby ovlivňující měřené vodorovné a zenitové úhly (systematické - osové podmínky podrobněji, pootočení ryskového kříže, excentricita alhidády, točné osy dalekohledu a záměrné přímky, nestejnoměrné dělení limbu, indexová chyba) a nahodilé (cílení a odečtení) a jejich eliminace. Sylabus přednášky ke stažení zde.
 4. Měření délek. Přímé měření délek pásmem, chyby a přesnost. Měření délek elektrooptickými dálkoměry, redukce délek. Nepřímé měření délek: optické dálkoměry (dvojobrazový dálkoměr, autoredukční dálkoměry – zmínka – GP1), měření délek s konstantní délkou latě, nitkový dálkoměr, chyby a přesnost. Sylabus přednášky ke stažení zde.
 5. Měřické body (geodetické body, rozdělení bodových polí). Polohová bodová pole (ZPBP, Zhušťovací body, PPBP, stabilizace a signalizace, číslování bodů). Výšková bodová pole (jen stručně). Geodetické referenční systémy na území ČR (WGS 84, ETRS, S-JTSK, gustrberský, svatoštěpánský, Bpv, S-Gr95, S-42/83). Sylabus přednášky ke stažení zde.
 6. Souřadnicové výpočty 1. Základy souřadnicových výpočtů (směrník, délka). Výpočet souřadnic jednoho bodu převodem na rajón. Rajón, rajón s orientací na konci, protínání vpřed z úhlů, protínání vpřed ze směrníků, protínání z délek, protínání zpět. Sylabus přednášky ke stažení zde.
 7. Souřadnicové výpočty 2. Výpočet souřadnic jednoho bodu transformací. Shodnostní transformace souřadnic, rajón, protínání vpřed z úhlů, protínání z délek, protínání zpět. Sylabus přednášky ke stažení zde.
 8. 8. Souřadnicové výpočty 3. Polygonové pořady, rozdělení, geometrické parametry a kritéria. Polygonový pořad oboustranně připojený a oboustranně orientovaný, polygonový pořad vetknutý, volný polygonový pořad, uzavřený polygonový pořad. Sylabus přednášky ke stažení zde.
 9. 9. Souřadnicové výpočty 4. Určení souřadnic zajišťovacího bodu (nepřímé připojení polygonového pořadu). Současné určení dvou bodů - Hansenova úloha, určení nepřístupné vzdálenosti Krasovského metodou, určení bodů PPBP. Centrace měřených veličin (osnovy vodorovných směrů, excentrické stanovisko, excentrický cíl). Sylabus přednášky ke stažení zde.
 10. 10. Souřadnicové výpočty 5. Výpočet souřadnic podrobných bodů (pevná měřická přímka, volná měřická přímka, průsečík dvou přímek, průsečík se sekčním rámem, výpočet vytyčovacích prvků k měřické přímce). Orientace osnovy vodorovných směrů. Sylabus přednášky ke stažení zde.
 11. 11. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování 1. Základní informace z vyrovnávacího počtu v návaznosti na vykládanou látku (rozdělení chyb, Gaussův zákon, metoda nejmenších čtverců, aritmetický průměr, směrodatná odchylka jednoho měření, směrodatná odchylka aritmetického průměru. Sylabus přednášky ke stažení zde.
 12. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování 2. Zákon přenášení skutečných a směrodatných odchylek, kritéria pro testování opakovaných měření, příklady. Hodnocení přesnosti vodorovných směrů, měřených ve skupinách). Informace o průběhu zkoušky. Sylabus přednášky ke stažení zde.

Cvičení

Organizace cvičení

Náplň cvičení

1. Minutové teodolity I Úvod do cvičení. Jednotky, směrník, souřadnicové rozdíly. Popis minutového teodolitu Theo 020, centrace a horizontace v učebně. Zadání Dcv. 1: Výpočet trojúhelníku a směrníku; technické písmo.
 
2. Minutové teodolity II Princip měření vodorovných směrů. Osnova směrů s minutovým teodolitem před fakultou.
 
3. Vteřinové digitální teodolity I Popis vteřinového digitálního teodolitu Topcon DT200. Osnova směrů s vteřinovým digitálním teodolitem před fakultou.
 
4. Vteřinové digitální teodolity II Princip měření zenitových úhlů. Praktické měření před fakultou.
 
5. Totální stanice Popis totální stanice. Praktické měření osnovy před fakultou s délkami.
 
6. Délky a souřadnice I Test č. 1 – výpočet zápisníku vodorovných směrů a zápisníku zenitových úhlů. Výklad k TZ. Výklad k měření délek, k redukcím délek a k základním souřadnicovým výpočtům.
 
7. Délky II Praktické měření vodorovné délky paralakticky, EOD, pásmem a ryskovým dálkoměrem.
 
8. Souřadnice II Praktické zaměření souřadnic bodu - 2 x rajónem, protínáním z délek a úhlů (totální stanice).
 
9. Polygonový pořad Praktické zaměření oboustranně orientovaného a připojeného polygonového pořadu (totální stanice).
 
10. Výpočty I polygon Test č. 2 – rajón, protínání. Výpočet polygonového pořadu.
 
11. Výpočty II protínání Test č. 3 – polygonový pořad. Výklad a výpočet protínání zpět. Zadání Dcv. 2: Výpočet protínání zpět.
 
12. Software Groma Seznámení se základními funkcemi geodetického softwaru Groma. Praktické procvičení. Udělování zápočtů.

Harmonogram cvičení

Časový harmonogram cvičení je možné stáhnout ve formátu pdf.Hodnocení studentů

Známky z měřických úloh a zápočtových testů jsou k nahlédnutí ZDE.Podklady ke cvičení

1. Minutové teodolity I

Přehledka bodů

Seznam souřadnic

Popisové pole

 
2. Minutové teodolity II

2 x zápisník vodorovných směrů

Vzorový zápisník vodorovných směrů

Měření směrů

 
3. Vteřinové digitální teodolity I

1 x zápisník vodorovných směrů

 
4. Vteřinové digitální teodolity II

1 x zápisník výškových úhlů

Vzorový zápisník výškových úhlů

 
5. Totální stanice

1 x univerzální zápisník

Vzorový univerzální zápisník

Leica TC403 návod

Leica TS06 návod

Topcon GPT2006 návod

 
6. Délky a souřadnice I

1 x zápisník vodorovných směrů

1 x zápisník výškových úhlů

Obsah technické zprávy

Vzor technické zprávy

 
7. Délky II

Zadání délky

1 x univerzální zápisník

 
8. Souřadnice II

Zadání souřadnice

1 x univerzální zápisník

 
9. Polygonový pořad

Zadání polygonový pořad

1 x univerzální zápisník

 
10. Výpočty I polygon

1 x zápisník na výpočet polygonového pořadu

 
11. Výpočty II protínání

Protínání zpět - Collinsův bod, Cassiniho řešení

 
12. Software Groma

Návod Groma

Zadání úlohy Groma

Měřická data

 

Domácí úkoly

Pokyny pro zpracování domácích úloh

Každá úloha sestává z:

1) popisového pole, které obsahuje:

2) vypracování, které musí obsahovat:

Celá úloha se píše perem (ne tužkou), kaligraficky úhledně.

1. domácí úkol

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání 1A slovní zadání 1. domácího úkolu - část A
Slovní zadání 1B slovní zadání 1. domácího úkolu - část B
Numerické zadání 1B numerické zadání 1. domácího úkolu - část B
Kontrola výsledků 1B kontrola výsledků 1. domácího úkolu - část B

2. domácí úkol

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání slovní zadání 2. domácího úkolu
Numerické zadání numerické zadání 2. domácího úkolu
Kontrola výsledků kontrola výsledků 2. domácího úkolu

Zkouška

Okruhy otázek ke zkoušce v pdf.

Poslední aktualizace: 1. 1. 1970 000 0:00

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.