GED2
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Geodézie 2

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154GED2

Přednášející: doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.

Cvičící: Ing. Jaroslav Braun, Ph.D. (vedoucí cvičení), Ing. Tomáš Křemen, Ph.D., Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D., Ing. Michal Seidl, Ph.D.

Rozsah: 2+3

Počet kreditů: 6

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení / přednášky: B971, B974, B977 / C208

Anotace

Geodetické polohové základy, souřadnicové systémy a mapová díla na území ČR. Úpravy měřených veličin pro určení polohy bodu. Metody podrobného polohopisného měření a jeho početní i grafické zpracování. Vytyčovací úlohy (kružnicové oblouky a jednoduché, objekty), určování výměr. Základní programové zabezpečení výpočtů v geodézii.

Doporučená literatura

 1. Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
 2. Formanová, P., Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

Přednášky

Přednášky jsou nepovinné.

Harmonogram přednášek

 1. Určování výšek (Výškové systémy v ČR, výšková bodová pole, stabilizace nivelačních bodů, metody určování převýšení, geometrická nivelace ze středu). Sylabus pro první až třetí přednášku ke stažení zde.
 2. Určování výšek (technická nivelace - princip, přístroje a jejich rektifikace, chyby a jejich eliminace, kritéria přesnosti, plošná nivelace, výpočet zápisníků a vyrovnání naměřených převýšení).
 3. Určování výšek (technická nivelace – dokončení), Vytyčování (jednoduché vytyčovací pomůcky). Sylabus pro třetí až pátou přednášku ke stažení zde.
 4. Vytyčování (vytyčovací úlohy, metody vytyčování, vytyčení bodu, přímky, úhlu, vytyčování směru přes překážku).
 5. Vytyčování (vytyčení kružnicového oblouku, hlavní a podrobné body, metody, vytyčovací výkres).
 6. Geodetické základy na území České republiky, polohové geodetické základy (přehled od historie do současnosti, princip triangulace, katastrální triangulace, vojenská triangulace, JTSK, AGS, NULRAD). Sylabus pro šestou přednášku ke stažení zde.
 7. Podrobné polohopisné měření (měřická síť, číslování podrobných bodů, měřický náčrt). Sylabus pro sedmou a osmou přednášku ke stažení zde.
 8. Podrobné polohopisné měření (metody podrobného polohopisného měření, přesnost).
 9. Určování a výpočet výměr. Státní mapové dílo ČR (rozdělení, obsah, mapy velkých měřítek). Sylabus pro devátou přednášku ke stažení zde.
 10. Státní mapové dílo ČR (mapy středních a malých měřítek, účelové mapy, klad mapových listů). Sylabus pro desátou přednášku ke stažení zde.
 11. Katastr nemovitostí. Sylabus pro jedenáctou přednášku ke stažení zde.
 12. Rezerva, informace k výuce v terénu.

Zkouška

Okruhy otázek ke zkoušce v pdf.

Cvičení

Organizace cvičení


Náplň cvičení

1. Technická nivelace I Úvod do cvičení. Výklad technické nivelace. Zadání Dcv. 1: Výpočet nivelačního zápisníku; vyhledání nivelačních údajů.
 
2. Technická nivelace II Odevzdání Dcv. 1. Technická nivelace v terénu. Polní zkouška nivelačního přístroje.
 
3. Vteřinové teodolity Odevzdání TZ - technická nivelace. Měření osnovy směrů na střeše. Hodnocení přesnosti měření, výpočet protínání zpět, orientační posun.
 
4. Polygonový pořad Odevzdání TZ - měření osnovy směrů. Zaměření uzavřeného polygonového pořadu s výškami.
 
5. Výpočty I - polygon Test č.1 - technická nivelace. Test č. 2 – výpočet orientačního posunu. Výpočet polygonového pořadu. Registrace v totální stanici.
 
6. Situace I Odevzdání výpočtu polygonového pořadu. Zadání Výkres 1: Náčrt měření situace. Podrobné měření situace polární metodou s registrací.
 
7. Situace II Odevzdání Výkres 1. Výklad ortogonální metoda. Zaměření části polohopisu ortogonálně z volné přímky.
 
8. Výpočty II - Situace Výklad transformace. Zpracování podrobného měření, kontrolní výpočet polygonového pořadu a transformace souřadnic v Gromě. Výklad k Microstation.
 
9. Kreslení - Situace Test č. 3 – transformace souřadnic. Zadání Dcv. 2: Vytyčovací prvky. Zpracování výkresu situace v programu Microstation.
 
10. Vytyčování Odevzdání TZ – situace a Dcv. 2 – Vytyčovací prvky. Vytyčení objektu v terénu. Kontrola vytyčení.
 
11. Plocha Odevzdání TZ – Vytyčení. Test č. 4 – Vytyčovací prvky. Zaměření plochy polárně s registrací. Výpočet plochy.
 
12. Opravy a zápočet Odevzdání TZ – Určení plochy. Resty a zápočty.


Harmonogram cvičení

Časový harmonogram cvičení je možné zobrazit ve formátu pdf.Hodnocení studentů

Známky z měřických úloh a zápočtových testů jsou k nahlédnutí ZDE.Podklady ke cvičení

1. Nivelace I

Nivelační zápisník

Vzorové nivelační zápisníky

 
2. Nivelace II

Zadání úlohy

Přehledka bodů

Nivelační zápisník

 
3. Vteřinové teodolity

Zadání úlohy

Hodnocení přesnosti

Výpočet orientačního posunu

Geodetické údaje bodů

Zápisník vodorovných směrů

Kontrola výsledků

 
4. Polygonový pořad

Zadání úlohy

Přehledka bodů

Univerzální zápisník

 
5. Výpočty I - polygon

Zadání úlohy

Výpočet výškového uzávěru

Nivelační zápisník

 
6. Situace I

Zadání úlohy

Návod pro vypracování úlohy

Podklad pro polní náčrt

Uživatelská příručka - Leica TS06

Uživatelská příručka - Leica TC403

 
7. Situace II

Zadání úlohy

 
8. Výpočty II - Situace

Zadání úlohy

Výpočet transformace

 
9. Kreslení - Situace

Zadání úlohy

Vzor výkresu situace

 
10. Vytyčování

Zadání úlohy

Přehledka bodů

 
11. Plocha

Zadání úlohy

Návod k výpočtu plochyDomácí úkoly  zpět na obsah stránek

Pokyny pro zpracování domácích úloh

Každá úloha sestává z:

1) popisového pole, které obsahuje:

2) vypracování, které musí obsahovat:

Celá úloha se píše perem (ne tužkou), kaligraficky úhledně.

1. domácí úkol - Výpočet nivelačního zápisníku

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání slovní zadání 1. domácího úkolu
Numerické zadání numerické zadání 1. domácího úkolu
Kontrola výsledků kontrola výsledků 1. domácího úkolu

2. domácí úkol - Výpočet vytyčovacích prvků

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání slovní zadání 2. domácího úkolu
Numerické zadání numerické zadání 2. domácího úkolu
Kontrola výsledků kontrola výsledků 2. domácího úkolu

Výkres 1 - Náčrt měření situace

Soubor Popis obsahu souboru
Zadání výkresu slovní zadání k výkresu 1, vzor, výkres s body

Poslední aktualizace: 1. 1. 1970 000 0:00

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.