GED03
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Geodézie 3

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154GED3

Přednášející: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.

Cvičící: Dr. Ing. Z. Skořepa (vedoucí cvičení), Ing. M. Seidl, Ph.D.

Rozsah: 2+3

Počet kreditů: 5

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení/přednášky: B978(6), B977/C208

Anotace

Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.

Doporučená literatura

  1. Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.

Přednášky

Cvičení

Zkouška

Přednášky jsou nepovinné.

Harmonogram přednášek

Přednášky jsou nepovinné.

Osnova přednášek

1. Úvod do problematiky výškových měření. (Základní pojmy. Druhy výšek. Metody výškových měření, výškový systém ČR, stabilizace a signalizace výškových bodů).
2+3+4. Nivelace. (Podstata metody, nivelační přístroje libelové a kompenzátorové, nivelační latě a podložky, nivelační metody, technologie nivelačních měření, druhy nivelace (technická a přesná), příprava k měření, zkoušky a rektifikace. Laserové nivelační přístroje).
5. Chyby a přesnost nivelačních prací, mezní odchylky. Vyrovnání výsledků nivelačních měření. Speciální nivelační práce. Nivelace profilů. Plošná nivelace.
6. Hydrostatická nivelace. Jednotky měření tlaku vzduchu, barometrické měření výšek. Trigonometrické měření výšek předmětu (princip, použití, přesnost).
7. Stručná teorie refrakce.
8. Trigonometrické určování výškových rozdílů (TUVR) ve vysokohorském terénu. TUVR v plochém terénu. Měřené veličiny při TUVR a jejich redukce. Přístroje a cílové znaky. Centrace a redukce zenitových úhlů. Určování centračních prvků, výšek horizontu teodolitu a cílového znaku.
9. Způsoby měření zenitových úhlů - eliminace systematických chyb. Připojovací měření. Matematické redukce měřené délky. Tři základní postupy pro potřeby polohopisu a výškopisu. Výpočet převýšení a výšek při TUVR. Ekonomické zhodnocení metody.
10. Podrobné měření výškopisné. Terénní reliéf a jeho znázorňování. Tachymetrie - princip, přístroje a pomůcky. Nitková tachymetrie. Odvození tachymetrických rovnic. Tachymetrie s elektrooptickými dálkoměry - velkoplošná a bloková tachymetrie. Kancelářské výpočetní a zobrazovací práce.
11. Jednoduché výškové vytyčovací úlohy - vodorovná a skloněná přímka a rovina, vytyčení vrstevnice, zátopové čáry apod.
12. Přehled přednesené látky. Požadavky ke zkoušce.

Cvičení

Pravidla docházky v souladu s obecnými pravidly katedry.

Obsah cvičení

U_1 Souřadnice a výška bodu
U_2 Výška předmětu
U_3 Určení vodorovné a obecné roviny
U_4 Tachymetrie
U_5 Technická nivelace
U_6 Přesná nivelace
U_7 Digitální model terénu, řešení vrstevnic

Podrobné informace o cvičení najdete na stránce udržované vedoucím cvičení zde.

Zkouška

Informace budou doplněny.Webové stránky vznikly za podpory IP grantu 2020 č. 1052038A002:
„Inovace předmětů geodézie, fotogrammetrie, kartografie, mapování a katastru nemovitostí studijního programu GaK“

Poslední aktualizace: 28. 12. 2020 000 21:19

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.