INGE
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Inženýrská geodézie

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154INGE

Přednášející: doc. Ing. J. Procházka, CSc.

Cvičící: Ing. T. Jiřikovský, Ph.D. (vedoucí cvičení), Ing. J. Braun, Ph.D.

Rozsah: 2+2

Počet kreditů: 5

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení / přednášky: B-974 / C-208, MS Teams

Anotace

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

Doporučená literatura

 1. Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
 2. Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
 3. Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.

Přednášky

Cvičení

Zkouška

Základní informace

Přednášky jsou nepovinné.

Harmonogram přednášek

 1. Úvod do IG, legislativní zajištění, terminologie (zákl. termíny, parametry a veličiny, charakteristiky přesnosti – kap.1 a 2). Sylabus první přednášky (pdf).
 2. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii – rozbory přesnosti – kap.3. Sylabus druhé a třetí přednášky (pdf).
 3. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii – rozbory přesnosti – kap.3 (dokončení).
 4. Měření a vytyčování délek (přímé a nepřímé měření, metody, korekce, přesnost, paralaktika – jen lať na konci popř. uprostřed, zmínka odvození délky z měření v trojúhelníku či čtyřúhelníku). Sylabus čtvrté přednášky (pdf).
 5. Měření a vytyčování vodorovných a zenitových úhlů (metody, korekce, přesnost – vlivy bez odvození). Měření a vytyčování svislic (metody). Sylabus páté přednášky (pdf).
 6. Polohové vytyčovací sítě (plošné a liniové sítě, metody, přesnost – bez odvozování). Polohové vytyčování (metody, přesnost, jednoduché geometrické prvky). Sylabus šesté přednášky (pdf).
 7. Výškové vytyčovací sítě a výškové vytyčování (přímka, rovina, komín atd.), prostorové vytyčovací sítě (jen zmínka). Sylabus sedmé přednášky (pdf).
 8. Vytyčování oblouků – analytické řešení trasy (hlavní prvky a hlavní body kružnicového oblouku, podrobné vytyčení, základní úlohy). Sylabus osmé přednášky (pdf).
 9. Souřadnicová řešení kružnicových oblouků (vybraná), složené oblouky (základní úlohy). Sylabus deváté přednášky (pdf).
 10. Přechodnice (klotoida, kubická parabola – bez odvození), kružnicové oblouky s přechodnicí (princip, odvození hlavních prvků z obrázku). Výškové oblouky (parabola 2. stupně). Sylabus desáté přednášky (pdf).
 11. Měření posunů a přetvoření (základní pojmy, příčiny, účel a cíl, projekt atd.), metody měření svislých posunů, vodorovných posunů, popř. prostorové posuny. Sylabus jedenácté přednášky (pdf).
 12. Geodézie v pozemním, dopravním a vodohospodářském stavitelství, v průmyslu a energetice – základní informace jak to chodí v praxi (podklady, projekt geodetických prací, koordinační a vytyčovací výkresy, dokumentace skutečného provedení staveb, pasportizace liniových staveb, rektifikace technologických zařízení apod.). Sylabus dvanácté přednášky (pdf) a příloha sylabu (pdf).

Cvičení

Základní informace

Časový harmonogram cvičení je dostupný ZDE.

Přehled známek z úloh a testů k nahlédnutí ZDE.

Podmínky získání zápočtu

Podmínky pro docházku studentům odpovídají pravidlům K154.

Všechny úlohy a testy musí být odevzdány a hodnoceny lépe než za F.

Při hodnocení F je možná 1 oprava.

Podklady k měřickým úlohám

1. Paralaktické vytyčení délky

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání Slovní zadání 1. měřické úlohy
Numerické zadání Numerická zadání 1. měřické úlohy pro jednotlivé měřické čety
Kalibrace latí Tabulka kalibračních hodnot pro latě BaLa
Univerzální zápisník Zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek
Připomínky Připomínky k vyhotovení technické zprávy 1. měřické úlohy

2. Polární vytyčení bodů

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání Slovní zadání 2. měřické úlohy
Numerické zadání Numerická zadání 2. měřické úlohy pro jednotlivé měřické čety
Přehledka bodů Grafické znázornění rozmístění bodů vytyčovací sítě
Vytyčovací výkres Ukázka vytyčovacího výkresu
Vytyčovací protokol Ukázka protokolu o vytýčení
Univerzální zápisník Zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek

Důležité odkazy

Doplňkový elektronický kurs k předmětu ING je dostupný zde .

Webový informační portál inženýrské geodézie IngGeo

Zkouška

Okruhy otázek ke zkoušce

 1. Pracovní oblasti a legislativní zajištění inženýrské geodézie.
 2. Terminologie a značení v inženýrské geodézii.
 3. Charakteristiky přesnosti a vztahy mezi nimi.
 4. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii (přesnost požadovaná, teoretická a dosažená, způsoby kontroly vytyčení předepsané ČSN 73 0420).
 5. V čem spočívá rozbor přesnosti před měřením a jaký je jeho postup?
 6. Co je principem rozboru přesnosti při měření a jaký je jeho postup?
 7. Co hodnotí rozbor přesnosti po měření a jaký je jeho postup?
 8. Postupy přímého a nepřímého měření délek (zaváděné opravy).
 9. Nepřímé měření délek paralakticky. (princip metody, zásady při měření paralaktického úhlu, opravy, odvození přesnosti pro základnovou lať na konci a uprostřed měřené délky).
 10. Postup při paralaktickém měření délek vysoké přesnosti (Adámkova metoda - eliminace systematických odchylek a snížení vlivu náhodných odchylek).
 11. Metody měření vodorovných směrů (chyby ovlivňující přesnost měřených směrů a úhlů).
 12. Měření zenitových úhlů (chyby ovlivňující přesnost měřených zenitových úhlů).
 13. Postupy určování a vytyčování svislic (vlivy podílející se na jejich přesnosti).
 14. Polohové vytyčení stavebního objektu, rozdíl mezi přesností vytyčení „absolutní“ a „relativní“.
 15. Rozdělení polohových vytyčovacích sítí podle tvaru, jejich charakteristika, princip budování a údržby, výhody, nevýhody.
 16. Výškové vytyčovací sítě (metody určení, výhody, nevýhody, stabilizace výškových bodů, faktory ovlivňující přesnost, přesnost výšky vyrovnaného bodu uzavřeného nivelačního pořadu).
 17. Odvození opravy měřeného převýšení z vlivu zakřivení Země a z vertikální refrakce.
 18. Odvození opravy měřeného převýšení z nevodorovnosti záměrné přímky nivelačního přístroje.
 19. Jednoduché úlohy výškového vytyčování (staničení a výška průsečíku nivelety s terénem, vytyčování přímky a roviny, vytyčování profilů a řezů, vytyčování vrstevnice (zátopové čáry), vytyčování velkých výškových rozdílů (dno výkopu, výška podlaží).
 20. Metody trigonometrického měření výšky objektu (přímé a nepřímé měření délky, radiální základna, tovární komín).
 21. Metody určování prostorových vytyčovacích sítí (trigonometrická metoda, GPS).
 22. Způsoby vytyčování osy komunikace (základní pojmy, postup vytyčení směrového polygonu, úseky přímé a oblouky,).
 23. Řešení kružnicových oblouků (značení pro silnice a železnice, odvození hlavních prvků a hlavních bodů, nepřímé určení úhlu tečen, odvození podrobných bodů různými postupy).
 24. Souřadnicové řešení kružnicového oblouku (různé způsoby zadání).
 25. Souřadnicové řešení složeného kružnicového oblouku (základní zadání).
 26. Souřadnicové řešení podrobných bodů kružnicového oblouku zapojením do oboustranně připojeného a orientovaného polygonového pořadu.
 27. Důvody použití přechodnice a vzestupnice u liniových staveb, rozdíly mezi silničními a železničními stavbami.
 28. Odvození hlavních prvků klotoidy a hlavních prvků kružnicového oblouku s krajními přechodnicemi, včetně nakreslení obrázku.
 29. Důvody použití výškových oblouků u liniových staveb, používaná křivka a její vlastnosti.
 30. Důvody, účel a cíle měření posunů a přetvoření. Rozdíl mezi posunem a přetvořením, základní části projektu měření posunů a přetvoření a jejich náplň.
 31. Postupy měření svislých posunů a přetvoření geodetickými i fyzikálními metodami (výhody, nevýhody, možnosti uplatnění, vztažná soustava, pozorované body, posouzení stability bodů, zásady pro měření posunů).
 32. Postupy měření vodorovných posunů a přetvoření geodetickými i fyzikálními metodami (výhody, nevýhody, možnosti uplatnění, používané postupy, vztažná soustava, pozorované body, posouzení stability bodů, zásady pro měření posunů, možnosti použití, přesnost).
 33. Geodetická část projektu stavby (hlavní body a jejich náplň, obsah, účel a měřítko koordinačního výkresu stavby úloha geodeta při jeho vyhotovení a údržbě, obsah, účel, měřítko a zásady pro vyhotovení vytyčovacích výkresů staveb s prostorovou skladbou a liniových).
 34. Geodézie v dopravním stavitelství (geodetické a mapové podklady pro projektování a správu dopravních staveb, kritéria přesnosti vytyčování, kontrola geometrických parametrů, dokumentace skutečného provedení, pasport).
 35. Geodézie ve vodním hospodářství (geodetické a mapové podklady pro projektování úprav a správu vodních toků, kritéria přesnosti vytyčování, dokumentace skutečného provedení, geodeticko-hydrografický pasport).

Poslední aktualizace: 6. 10. 2020 000 8:52

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.