SG01
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Stavební geodézie SG01

Zápis známky z předmětu v ZS 2020/2021

Vaše známka ze zkoušky z předmětu 154SG01 bude do systému KOS zapsána až po ukončení předmětu, tedy po absolvování zbývajících kontaktních cvičení. V současné epidemiologické situaci se cvičení konat nemohou. Pan děkan ve svém opatření v článku 5 povoluje případný přesun kontaktní výuky až do letního semestru (pokud to během zkouškového období nebude možné).
Do dalšího semestru tedy budete zapsáni podmínečně, kontrolu požadovaného počtu splněných kreditů provede studijní oddělení až po ukončení kontaktní výuky. Rovněž stipendia vám budou vyplacena při splnění podmínek až po skončení kontaktní výuky.
O obnovení kontaktních cvičení vás budeme informovat hned jak budou povolena.

Obsah stránek

1. Základní údaje o předmětu

2. Organizace a náplň přednášek

3. Organizace a náplň cvičení

4. Podklady ke cvičení

5. Domácí úkolyZákladní údaje o předmětu  zpět na obsah stránek

Kód předmětu: 154SG01

Přednášející: Urban Rudolf, doc. Ing. Ph.D.

Cvičící: Línková Lenka, Ing. Ph.D. (vedoucí cvičení)
Braun Jaroslav, Ing. Ph.D.
Braunová Hana, Ing.
Faiferlík Jaroslav, Ing.
Jiřikovský Tomáš, Ing. Ph.D.
Kolář Vilém, Ing.
Křemen Tomáš, Ing. Ph.D.
Michal Ondřej, Ing.
Skořepa Zdeněk, Dr. Ing.
Urban Rudolf, doc. Ing. Ph.D.
Vaněk Adam, Ing.

Rozsah: 2+3

Počet kreditů: 6

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení/přednášky: B967, B969, B972 / D1122 (online MS Teams)

Anotace předmětu

Základní informace o Zemi, polohové bodové pole, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), hodnocení přesnosti měření a vytyčování, určování směrů a úhlů, určování délek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, určování výšek, výškové bodové pole, základy vytyčování, laserové skenovací systémy, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, určování ploch a objemů, katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě, organizace zeměměřické služby ČR, moderní geodetické přístroje a metody.

Doporučená literatura

[1] Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT, Praha, 2007. [přednášky]

[2] Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum. ČVUT, Praha, 2017. [přednášky, cvičení]

[3] Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT, Praha, 1998 (2000). [cvičení]Přednášky  zpět na obsah stránek

Organizace přednášek

Náplň přednášek

1. Úvod do geodézie: Geodézie. Stavební geodézie. Tvar a rozměry zemského tělesa. Náhradní plochy. Princip zobrazování zemského povrchu - princip zobrazení. Zavedení rovinných pravoúhlých souřadnic. Geodetický referenční systém S-JTSK, WGS-84 a S-42.
2. Bodová pole a souřadnicové výpočty: Polohové bodové pole a jeho rozdělení. Výškové bodové pole. Stabilizace a signalizace bodů. Dokumentace geodetického bodu. Některé souřadnicové výpočty při určování geodetických bodů - směrník, délka, určení bodu polárními souřadnicemi, protínání vpřed, polygonové pořady, protínání zpět. Účelové sítě.
3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě: Chyby a jejich dělení - náhodné chyby a jejich vlastnosti, systematické chyby. Parametry a výběrové charakteristiky přesnosti měření - směrodatná odchylka, výběrová směrodatná odchylka, mezní chyba. Zákon hromadění směrodatných odchylek - příklady. Zpracování výsledků přímých měření - aritmetické průměry, opravy, výběrová směrodatná odchylka. Vytyčovací odchylky ve výstavbě. Plánování přesnosti geodetických prací ve výstavbě, rozbory přesnosti.
4. Určování úhlů: Základní pojmy - vodorovný úhel, směr, svislý úhel, zenitový úhel, zákonné měřicí jednotky. Optickomechanické teodolity, elektronické teodolity - principy. Chyby při měření úhlů.
5. Určování délek: Základní pojmy - definice délky, zákonné měřicí jednotky. Měření délek pásmem, ryskový dálkoměr, elektrooptické měření délek, totální stanice, ruční laserové dálkoměry, fyzikální a matematické opravy. Přesnost měření délek.
6. Určování výšek: Výškové bodové pole. Druhy výšek; převýšení, sklon. Metody určování výšek - geometrická nivelace, trigonometrické určování výšek s využitím totálních stanic, hydrostatická nivelace. Nivelační přístroje optické, digitální, laserové - principy, součásti, příslušenství, možnosti, rozdělení dle přesnosti. Zkoušky nivelačních přístrojů. Geometrická nivelace ze středu. Pořadová nivelace. Plošná nivelace. Hloubkové připojení. Profily.
7. Další geodetické metody a výpočty: Laserové skenování – principy, základní parametry, přesnost, využití. Fotogrammetrie – principy, dělení, využití, DPZ. Určování ploch a objemů, digitální model terénu.
8. GNSS a řízení strojů: GNSS – princip, systémy, metody měření, přesnost, využití. Řízení strojů – principy, 2D řízení, 3D řízení, využití.
9. Účelové mapování a dokumentace skutečného provedení budov: Prostorová polární metoda - s teodolitem a pásmem, rysková a elektronická tachymetrie. Vybudování podkladu, polygonové pořady. Tvorba výškopisu, vrstevnice. Zaměření stavebních objektů.
10. Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě: Vytyčovací systémy a jejich členění. Technické normy. Fáze vytyčování. Metody polohového vytyčení bodů geometrických útvarů včetně oblouku kružnice, metody výškového vytyčování. Postup při vytyčení budovy. Výpočet polárních vytyčovacích prvků ze souřadnic. Posloupnost a náplň geodetických prací při přípravě, projektování, realizaci a dokumentaci staveb a jejich provozu. ÚOZI, zeměměřické a stavební právní předpisy.
11. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu: mapa, plán, polohopis, výškopis, metody kartografického vyjadřování na mapách. Forma mapy. Generalizace. Práce s mapou, azimut, busola, deklinace, konvergence. Rozdělení státních map, jejich měřítka, zobrazovací systém, ZABAGED. Účelové mapy ve výstavbě - rozdělení, obsah. Využití vrstevnicových map ve stavebnictví. Distribuce státních mapových děl.
12. Katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě. Organizace zeměměřické služby ČR: KN, obsah. Výpis z KN, snímek z katastrální mapy, změny a úpravy KN prostřednictvím geometrického plánu, v jakých fázích projednávání a schvalování staveb se používají. Organizace zeměměřické služby v ČR.


Cvičení  zpět na obsah stránek

V letním semestru 2020/21 jsou veškeré závazné informace k průběhu cvičení v kurzu Moodle, cvičení probíhají podle rozvrhu v MS Teams.

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu

Náplň cvičení

1. Nivelace 1 seznámení s metodou, základní principy, přístroje, čtení na lati, registrace měřených dat do zápisníku, výpočet nivelačního zápisníku
0. domácí úkol - Vyhledání nivelačních údajů bodu
1. domácí úkol - Výpočet nivelačního zápisníku
 
2. Nivelace 2 praktické měření v terénu, výpočet a vyrovnání nivelačního zápisníku.
 
3. Totální stanice 1 totální stanice Topcon GPT 2006 a Trimble M3 - základní popis, centrace a horizontace přístroje, cílení, výpočet zápisníku vodorovných směrů a zenitových úhlů
1. kontrolní test - Výpočet nivelačního zápisníku
2. domácí úkol - Výpočet vodorovných směrů a zenitových
 
4. Totální stanice 2 totální stanice Topcon GPT 2006 a Trimble M3 - základní popis práce s totální stanicí, úhlové a délkové měření bez registrace
2. kontolní test - Výpočet zápisníku vodorovných směrů a zenitových úhlů
 
5. Totální stanice 3 totální stanice Trimble M3 - softwarové vybavení, registrace naměřených hodnot do vnitřní paměti přístroje, komunikace s počítačem, tachymetrie, sběr dat, vytyčování
3. domácí úkol - Prostorová polární metoda, výpočet vytyčovacích prvků
 
6. GNSS 1 interpolace vrstevnic, globální navigační satelitní systém - seznámení, základní principy, GPS Trimble GeoXR - popis, softwarové vybavení, praktická ukázka měření a výpočtů
3. kontrolní test - Prostorová polární metoda, výpočet vytyčovacích prvků
4. domácí úkol - Interpolace vrstevnic
 
7. GNSS 2 praktické měření v terénu, porovnání výsledků s jinými geodetickými metodami
 
8. Situace zaměření polohopisu pro účely vytvoření účelového plánu
 
9. Tachymetrie tachymetrické měření pro účely vytvoření vrstevnicového plánu
 
10. Interiér zaměření interiéru stavebního objektu, tvorba výkresové dokumentace
 
11. Vytyčování vytyčení objektu pomocí totální stanice
 
12. Práce s mapou základní kartometrické práce a výpočty, určení výšky, určování ploch a objemů z mapy
 

Docházka a hodnocení studentů

Harmonogram cvičení


Podklady ke cvičení (nutné vytisknout před každým cvičením)  zpět na obsah stránek

0. Obsah a vzor technické zprávy

Soubor Popis obsahu souboru
Obsah technické zprávy stručný popis obsahu technické zprávy
Vzor technické zprávy vypracovaná vzorová technická zpráva
Popisové pole popisové pole ve formátu PDF a DOC (MS Word 97-2003)

1.-2. Nivelace

Soubor Popis obsahu souboru
Nivelační zápisník prázdný (nevyplněný) nivelační zápisník (nutno vytisknout 2x pro zápis měření při hodině)
Vzorový nivelační zápisník 1 vzorový nivelační zápisník – případ určení výšky bodů měřených bočně
Vzorový nivelační zápisník 2 vzorový nivelační zápisník – určení výšky koncového bodu nivelačního pořadu
Vzorový nivelační zápisník 3 vzorový nivelační zápisník – zkouška nevodorovnosti záměrné přímky nivelačního přístroje
Nivelační údaje bodů 34, 34a, 35 nivelační údaje trvale stabilizovaných bodů ČSNS

3.-5. Totální stanice

Soubor Popis obsahu souboru
Nivelační zápisník prázdný (nevyplněný) nivelační zápisník (podklad pro kontrolní test)
Zápisník směrů a úhlů prázdný (nevyplněný) zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek (nutno vytisknout 3x = 1x pro kontrolní test + 2x pro zápis měření při hodině)
Vzorový zápisník směrů a úhlů vypočtený vzorový zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek
Návod Topcon GPT 2006 stručný návod pro práci s totální stanicí Topcon GPT 2006
Návod Trimble M3 stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3
Návod tachymetrie návod pro zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (nutno tisknout barevně)

6.-7. GNSS

Soubor Popis obsahu souboru
Ukázka interpolace vrstevnic vypracovaný příklad interpolace vrstevnic
Zadání úlohy Zadaní měřické úlohy, obsah odevzdávaného elaborátu
Nivelační zápisník prázdný (nevyplněný) nivelační zápisník
Zápisník směrů a úhlů prázdný (nevyplněný) zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek
Návod Trimble GeoXR stručný návod pro práci s GNSS přijímačem Trimble GeoXR
Návod Trimble M3 stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3
Místopis určovaných bodů 1 souřadnice a grafické znázornění polohy určovaných bodů - lokalita ulice Salabova (tisknou pouze studenti z učebny B967)
Místopis určovaných bodů 2 souřadnice a grafické znázornění polohy určovaných bodů - lokalita budova B FSv ČVUT (tisknou pouze studenti z učebny B969)
Místopis určovaných bodů 3 souřadnice a grafické znázornění polohy určovaných bodů - lokalita park I. Gandhíové (tisknou pouze studenti z učebny B972)
Místopis | Souřadnice místopis a souřadnice bodového pole pro měření výšek určovaných bodů totální stanicí
Nivelační údaje bodů 34, 34a, 35 nivelační údaje trvale stabilizovaných bodů ČSNS

8. Situace

Soubor Popis obsahu souboru
Zadání úlohy Zadaní měřické úlohy, obsah odevzdávaného elaborátu
Náčrt situace 1 podklad pro vedení polního náčrtu - lokalita budova B FSv ČVUT (tisknou pouze studenti z učebny B972)
Náčrt situace 2 podklad pro vedení polního náčrtu - lokalita Flemingovo náměstí (tisknou pouze studenti z učebny B967 a B969)
Místopis | Souřadnice místopis a souřadnice bodového pole pro měření zadaného území totální stanicí
Vzor situace Vzorový výkres situačního plánu
Návod Trimble M3 stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3

9. Tachymetrie

Soubor Popis obsahu souboru
Zadání úlohy Zadaní měřické úlohy, obsah odevzdávaného elaborátu
Náčrt tachymetrie 1 podklad pro vedení polního náčrtu - lokalita Masarykova kolej (tisknou pouze studenti z učebny B967 a B969)
Náčrt tachymetrie 2 podklad pro vedení polního náčrtu - lokalita park I. Gandhíové (tisknou pouze studenti z učebny B972)
Místopis | Souřadnice místopis a souřadnice bodového pole pro měření zadaného území totální stanicí
Vzor tachymetrie Vzorový výkres tachymetrického plánu
Návod Trimble M3 stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3

10. Interiér

Každý student si na cvičení přinese milimetrový papír formátu A3.
Soubor Popis obsahu souboru
Zadání úlohy Zadaní měřické úlohy, organizace měření, obsah odevzdávaného elaborátu
Vzorový výkres Vzorový výkres půdorysného plánu
Návod Trimble M3 stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3

11. Vytyčování

Soubor Popis obsahu souboru
Zadání úlohy Zadaní měřické úlohy, obsah odevzdávaného elaborátu
Vytyčovací výkresy 1 podkladové výkresy pro vytyčení zadaných objektů - lokalita budova B FSv ČVUT (tisknou pouze studenti z učebny B967)
Vytyčovací výkresy 2 podkladové výkresy pro vytyčení zadaných objektů - lokalita park I. Gandhíové 1 (tisknou pouze studenti z učebny B969)
Vytyčovací výkresy 3 podkladové výkresy pro vytyčení zadaných objektů - lokalita park I. Gandhíové 2 (tisknou pouze studenti z učebny B972)
Místopis | Souřadnice místopis a souřadnice bodového pole pro vytyčení zadaných objektů
Návod Trimble M3 stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3


Domácí úkoly  zpět na obsah stránek

Pokyny pro zpracování domácích úloh

0. domácí úkol - Vyhledání nivelačních údajů bodu

Internetový odkaz Popis internetového odkazu
Grafické vyhledávání grafické vyhledávání nivelačních údajů na přehledce triangulačního listů
Textové vyhledávání vyhledání nivelačních údajů dle textového zadání, např. dle názvu katastrálního území

1. domácí úkol - Výpočet nivelačního zápisníku

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání slovní zadání 1. domácího úkolu
Numerické zadání numerické zadání 1. domácího úkolu
Kontrola výsledků kontrola výsledků 1. domácího úkolu

2. domácí úkol - Výpočet vodorovných směrů a zenitových úhlů

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání slovní zadání 2. domácího úkolu
Numerické zadání numerické zadání 2. domácího úkolu
Kontrola výsledků kontrola výsledků 2. domácího úkolu

3. domácí úkol - Prostorová polární metoda, výpočet vytyčovacích prvků

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání slovní zadání 3. domácího úkolu
Numerické zadání numerické zadání 3. domácího úkolu
Kontrola výsledků kontrola výsledků 3. domácího úkolu

4. domácí úkol - Interpolace vrstevnic

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání slovní zadání 4. domácího úkolu
Grafické zadání grafické zadání 4. domácí úkolu
Ukázka interpolace vrstevnic vypracovaný příklad interpolace vrstevnic
Měřický náčrt informativní doplněk k zadání

Poslední aktualizace: 12. 2. 2021 000 10:42

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.