SGEA
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Stavební geodézie A

Obsah stránky

1. Základní údaje o předmětu

2. Přednášky

3. Zkouška

4. Cvičení

4.1 Náplň cvičení

4.2 Organizace cvičení

4.3 Soubory ke stažení

4.4 Domácí úlohyZákladní údaje o předmětu  zpět na obsah stránek

Kód předmětu: 154SGEA

Přednášející: Křemen Tomáš, Ing. Ph.D.

Cvičící: Suk Tomáš, Ing. (vedoucí cvičení)
Jiřikovský Tomáš, Ing. Ph.D.
Reindl Tomáš, Ing.
Seidl Jan, Ing.
Seidl Michal, Ing. Ph.D.

Rozsah: 2+2

Počet kreditů: 5

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení/přednášky: B969, B967, B972 / C206

Anotace předmětu

Základní informace o Zemi, polohové bodové pole, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), hodnocení přesnosti měření a vytyčování, určování směrů a úhlů, určování délek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, určování výšek, výškové bodové pole, základy vytyčování, laserové skenovací systémy, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, určování ploch a objemů, katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě, organizace zeměměřické služby ČR, moderní geodetické přístroje a metody.

Doporučená literatura

Skripta pro přednášky

  1. Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
  2. Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum. ČVUT Praha 2015.

Skripta pro cvičení

  1. Skripta pro cvičení: Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998 (2000).
  2. Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum. ČVUT Praha 2015.

Přednášky  zpět na obsah stránek

Přednášky jsou nepovinné.

Osnova přednášek

1. Úvod do geodézie: Geodézie. Stavební geodézie. Tvar a rozměry zemského tělesa. Náhradní plochy. Princip zobrazování zemského povrchu - princip zobrazení. Zavedení rovinných pravoúhlých souřadnic. Geodetický referenční systém S-JTSK, WGS-84 a S-42.
2. Bodová pole a souřadnicové výpočty: Polohové bodové pole a jeho rozdělení. Výškové bodové pole a jeho rozdělení. Stabilizace a signalizace bodů. Dokumentace geodetického bodu. Některé souřadnicové výpočty při určování geodetických bodů - směrník, délka, určení bodu polárními souřadnicemi, protínání vpřed, protínání zpět (bez odvození). Účelové sítě – význam, tvorba.
3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě: Chyby a jejich dělení - náhodné chyby a jejich vlastnosti, systematické chyby. Parametry a výběrové charakteristiky přesnosti měření - směrodatná odchylka, výběrová směrodatná odchylka, mezní chyba. Zákon hromadění směrodatných odchylek - příklady. Zpracování výsledků přímých měření - aritmetické průměry, opravy, výběrová směrodatná odchylka.
4. Určování úhlů a délek: Základní pojmy - vodorovný úhel, směr, svislý úhel, zenitový úhel, zákonné měřicí jednotky. Optickomechanické teodolity - součásti, čtecí pomůcky, rozdělení podle přesnosti, některé technické parametry. Elektronické teodolity - principy, vybavení a možnosti přístroje. Chyby při měření úhlů. Základní pojmy - definice délky, zákonné měřicí jednotky. Měření délek pásmem včetně přesného postupu a oprav. Ryskový dálkoměr. Elektrooptické měření délek – principy, chyby při elektrooptickém měření délek, totální stanice, ruční laserové dálkoměry, fyzikální a matematické opravy. Přesnost měření délek.
5. GIS: základní pojmy GIS, vektorová a rastrová data, topologie, atributová data, webové mapové služby, zdroje dat (OSM, RÚIAN, WMS), geoprostorové analýzy, 3D GIS, cloudové řešení ArcGIS Online.
6. Kartografie: základní pojmy v kartografii, znakový klíč a jazyk mapy, polohopis, výškopis, popis, kartografická generalizace, státní mapové dílo středního měřítka (civilní i vojenské), tematická kartografie, webová kartografie.
7. Určování výšek: Druhy výšek, co je převýšení, jak vyjadřujeme sklon. Metody určování výšek - geometrická nivelace, trigonometrické určování výšek s využitím totálních stanic, hydrostatická nivelace. Nivelační přístroje optické, digitální, laserové - principy, součásti, příslušenství, možnosti, rozdělení dle přesnosti. Zkoušky nivelačních přístrojů. Geometrická nivelace ze středu. Pořadová nivelace. Plošná nivelace - metoda čtvercové sítě a využití pro výpočet objemů zemních prací, metoda s polohopisným podkladem. Nivelace profilů. Hloubkové připojení.
8. GNSS a účelové mapování: GNSS – principy, dělení, využití. Účelové mapy. Prostorová polární metoda - elektronická tachymetrie. Vybudování podkladu. Tvorba výškopisu, vrstevnice. Určování ploch a objemů, digitální model terénu.
9. Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě: Vytyčovací systémy a jejich členění. Technické normy. Fáze vytyčování. Metody polohového vytyčení bodů geometrických útvarů včetně oblouku kružnice, metody výškového vytyčování. Postup při vytyčení budovy. Výpočet polárních vytyčovacích prvků ze souřadnic. Posloupnost a náplň geodetických prací při přípravě, projektování, realizaci a dokumentaci staveb a jejich provozu. ÚOZI, zeměměřické a stavební právní předpisy.
10. Katastr nemovitostí ČR: základní pojmy v katastru (nemovitost, pozemek, hranice, vlastnictví, budovy v KN, věcná břemena, SGI, SPI), geometrický plán, mapy v KN a jejich přesnost, problematika výměr, možnosti zkvalitňování dat katastru (obnova, revize, zpřesnění), nahlížení do KN, obecný postup zápisu listiny v KN, geoportál ČÚZK
11. Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země seznámení se s oběma technologiemi sběru plošných dat, jejich velmi stručnými matematicko-fyzikálními základy, možnostmi využití v inženýrské praxi a ukázkami nejběžnějších výstupů včetně informace o placených službách i zdarma přístupných datových skladech v ČR i ve světě..
12. Laserové skenování, dokumentace skutečného provedení budov a řízení strojů: Laserové skenování – principy, základní parametry, přesnost, využití. Zaměření stavebních objektů. Řízení strojů – principy, 2D řízení, 3D řízení, využití. Organizace zeměměřické služby v ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. Informace ke zkoušce.


Zkouška  zpět na obsah stránek

Typy příkladů ke zkoušce

Zápisníky (ke zkoušce je nutné si přinést vlastní zápisník univerzální a nivelace):

technická nivelace (volný i vetknutý pořad), mezní odchylky.

Teorie chyb:

zákon hromadění skutečných chyb,
zákon hromadění směrodatných odchylek,
výběrová směrodatná odchylka jednoho měření,
výběrová směrodatná odchylka průměru,
vážený průměr (měření nestejné přesnosti) + jeho směrodatná odchylka.

Souřadnicové výpočty:

délka, směrník (pozor na kvadranty!),
rajón,
prostorová polární metoda,
protínání z úhlů,
protínání z délek,
polární a ortogonální vytyčovací prvky (výpočet ze souřadnic).

Další:

převody mezi stupni, grady a radiány,
výpočet délky měřené paralakticky,
výpočet délky a výšky měřené ryskovým dálkoměrem,
oprava délky měřené ve zdánlivém horizontu oproti délce ve skutečném horizontu,
redukce délky do nulového horizontu,
výpočet výšky určené trigonometrickou metodou (včetně možnosti pomocné základny),
oprava ze zakřivení země u výšek,
výška určená pomocí hloubkového připojení pásmem,
hlavní prvky kružnicového oblouku,
vytyčování podrobných bodů polárními souřadnicemi,
výpočet ploch ze souřadnic,
výpočet objemů těles.

U většiny příkladů, kde je to možné, bude požadováno i odvození pomocí obrázku nebo základních matematických vztahů.Cvičení  zpět na obsah stránek

Po dobu uzavření školy probíhá výuka distančně formou povinného e-kurzu v systému moodle: ZDE.
Informace o začátku semestru najdete ZDE.

Docházka a hodnocení studentů

Náplň cvičení  zpět na obsah stránek

Aktuálně dochází k úpravě harmonogramu a obsahu cvičení
Harmonogram a jeho "COVID" verze

Organizace cvičení  zpět na obsah stránek

Soubory ke stažení  zpět na obsah stránek

Zápisníky

Soubor Popis obsahu souboru
Nivelace (pdf) Zápisník pro technickou a plošnou nivelaci.
Vzorový nivelační zápisník 1 vzorový nivelační zápisník – případ určení výšky bodů měřených bočně
Vzorový nivelační zápisník 2 vzorový nivelační zápisník – určení výšky koncového bodu nivelačního pořadu
Směry (pdf) Zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek.
Vzorový zápisník směrů a úhlů Vzorový zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností (v jedné poloze dalekohledu), dálkoměrných úhlů a délek. Pro zájemce výpočt zápisníku s měřením dvou poloh (jedné skupiny).

Návody na cvičení s totální stanicí

Soubor Popis obsahu souboru
Návod tachymetrie návod pro zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (vhodné tisknout barevně)
Návod Topcon GPT 2006 stručný návod pro práci s totální stanicí Topcon GPT 2006
Návod Trimble M3 stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3

Obsah a vzor technické zprávy

Soubor Popis obsahu souboru
Hlavička TZ v pdf Verze ve Wordu 2003.
Obsah technické zprávy stručný popis obsahu technické zprávy
Vzor technické zprávy vypracovaná vzorová technická zpráva

Podklady k nivelaci

Soubor Popis obsahu souboru
Prázdný zápisník Čistý zápisník pro technickou nivelaci (potřeba 2KS)
Nivelační údaje bodů 34, 34a, 35 Nivelační údaje trvale stabilizovaných bodů

Podklady k vytyčování

Soubor Popis obsahu souboru
Zadání úlohy Zadaní měřické úlohy, obsah odevzdávaného elaborátu
Vytyčovací výkresy 1 podkladové výkresy pro vytyčení zadaných objektů - lokalita budova B FSv ČVUT (tisknou pouze studenti z učebny B967)
Vytyčovací výkresy 2 podkladové výkresy pro vytyčení zadaných objektů - lokalita park I. Gandhíové 1 (tisknou pouze studenti z učebny B969)
Vytyčovací výkresy 3 podkladové výkresy pro vytyčení zadaných objektů - lokalita park I. Gandhíové 2 (tisknou pouze studenti z učebny B972)
Místopis | Souřadnice místopis a souřadnice bodového pole pro vytyčení zadaných objektů
Návod Trimble M3 stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3

Podklady k Tachymetrii

Soubor Popis obsahu souboru
Zadání (pdf) Zadání úlohy.
Místopis | Souřadnice místopis a souřadnice bodového pole
Výkres (pfd) Vzor výkresu tachymetrie.

Podklady k úloze Zaměření interiéru

Soubor Popis obsahu souboru
Zadání (pdf) Zadání úkolu a základní informace.
Vzorový výkres (pdf) Ukázka výkresu interiéru.

Domácí úlohy  zpět na obsah stránek

Pokyny pro zpracování domácích úloh

Každá úloha se sestává z:

1) titulní stránky či obálky(PDF, Word 2003), na které je:

2) vypracování, které musí obsahovat:

Celá úloha se píše perem (ne tužkou), kaligraficky úhledně.

DÚ0: Nivelační údaje

Vyhledání nivelačních údajů k bodu

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání (pdf) Slovní zadání + stručný postup.

DÚ1: Výpočet nivelačního zápisníku

Výpočet nivelačního zápisníku tehcnické nivelace ze středu

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání (pdf) Slovní formulace, obrázek a kombinace bodů
Číselné zadání (txt) Individuální číselné zadaní
Kontrola Kontrola správnosti výsledků

DÚ2: Prostorová polární metoda a vytyčovací prvky

Výpočet polární metody a polárních vytyčovacích prvků

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání (pdf) Slovní formulace, obrázek a kombinace bodů
Číselné zadání (txt) Individuální číselné zadaní
Kontrola Kontrola správnosti výsledků

DÚ3: Interpolace vrstevnic

Vyhotovení vrstevnicového plánu z měření tachymetrie.

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání (pdf) Slovní zadání domácího úkolu ve formátu PDF.
Vrstevnice (pdf) Podklad pro tvorbu vrstevnic ve formátu PDF.
Ukázka interpolace vypracovaný příklad interpolace vrstevnic

Poslední aktualizace: 18. 2. 2021 000 13:03

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.