Zpráva o řešení VZ 04 Udržitelná výstavba

na katedře speciální geodézie (K11154)

ke dni 2008-01-07

 

 

a.      Personální zajištění

       řešitelé:  Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., tel. 224354734,  pospisil@fsv.cvut.cz, kapacita 50%, Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., tel. 224354737,  hanek@fsv.cvut.cz, Ing. Jitka Suchá, Ph.D.,jitka.sucha@fsv.cvut.cz,Ing.Martin Štroner,Ph.D., tel.224354781, Stroner.Martin@seznam.cz, Ing. Ilona Janžurová, tel. 224354780, ilona.janzurova@fsv.cvut.cz

           doktorandi:

 – placení : nejsou

                   – spolupracující: Ing. Júlie Bukovinská 224354736, jbukovinska@seznam.cz,  Ing.    Bronislav Koska, tel. 224354735, bronislav.koska@fsv.cvut.cz, Ing. Tomáš Křemen, tel. 224354785, tomas.kremen@fsv.cvut.cz, Ing. Martin Pavel, tel.224354780, Martin.pavel@seznam.cz, Ing. Martin Raška, tel. 776177103, Raska.M@seznam.cz, Ing. Pavel Hánek, p.hanek@tmsoft.cz – K101

            diplomanti:    Bc. D. Macho: Geodetické práce pro monitoring nestabilních území,         obhájeno 07/IX,

Ing. T. Třešňák: Vyhodnocení etapových měření 2006 v místní prostorové síti Rabenov, obhájeno 07/I,

P. Jursík: Testování odrazných hranolů pro Leica TCRP 1201 a Trimble S6HP, obhajoba 08/I,

J. Gresl: Vyhodnocení etapových měření v síti Rabenov za rok 2007, obhajoba 08/I.

(Pozn.: Některé etapy byly financovány z VZ01, kde jsou tytéž práce také hlášeny.).

 

b.       Finanční plnění

a.       cestovné  a služby související s cestou::

- zahraniční:     14,2 tis. Kč

                       aktivní účast na mezinárodní konferenci Optical 3-D     Measurement Techniques VIII v Zurichu 2007, kde byly prezentovány výsledky testování terestrických laserových skenerů pro určení deformací staveb v rámci VZ

 

- tuzemské:        10,5 tis. Kč

                      Náklady na měřické práce v místní síti Rabenov, etapa srpen2007,

                      Sesuv Hřebeč.

b.      zahraniční spolupráce

c.       investice – nebyly na řešení přiděleny

 

d.      materiál:            22 tis. Kč

                  potřebné dovybavení výpočetní technikou (mikro počítač, USB rubber disk, čtečka karet)

    

 e.  služby:                15 tis. Kč

vložné na mezinárodní konferenci, vyvolání foto, elektronické a    

                             mechanické vyčištění notebooku

 

 f.  nákl. na zveřej.:  1,5 tis. Kč

 

      

 

c.       Řešené výzkumné okruhy

WP 1 –bylo pokračováno v analyzující práci v podúkolech „Výzkum citlivosti jednotlivých staveb na očekávané zvýšené sedání podloží“ a „Monitoring“

 

          Ověření nivelace pro měření svislých posunů staveb na brownfields

Pro sledování svislých posunů bodů byla ověřována nivelace, některé nivelační přístroje, nivelační latě a další pomůcky. Byla věnována patřičná pozornost vzniku chyb  při nivelaci a eliminaci některých. Konkrétní měření a porovnání optickomechanických a elektronických nivelačních přístrojů bylo na hrázi odkalovací nádrže v areálu závodu Vápenka Vitošov s.r.o. po zvýšení hráze o 8m. Bylo prokázána jednoznačná časová úspora s elektronickými nivelačními přístroji. Navíc zabudovaný software umožňuje průběžnou kontrolu hrubých chyb a omylů a kontroluje sledované parametry (např. minimální výšku záměry nad terénem).

 

            Využití skenovacích systémů pro určení posunů

Měření posunů a přetvoření je důležitou součástí geodetických prací při provádění a monitorování staveb. V současné době jsou nejčastěji používané způsoby měření posunů a přetvoření s využitím totálních stanic nebo GNSS technologií. Zajímavou možností, která se nabízí v oblasti měření posunů a přetvoření, je technologie skenování, která nedosahuje pro jednotlivé body takové přesnosti jako v případě přesných totálních stanic nebo dlouhodobých observací GNSS, ale tento nedostatek vyvažuje v rychlosti měření, hustotě bodů a komplexnosti zachycení povrchu. Proto byly v rámci řešení výzkumného záměru byly posouzeny možnosti využití technologie skenování pro měření posunů a přetvoření pomocí experimentů, které ověřují přesnost určení posunů HDS terčů, mračna bodů a vymodelovaných rovin. Experimenty byly provedeny v laboratorních podmínkách s využitím interferometru i v podmínkách důlní štoly a tunelu. Výsledky byly posouzeny s využitím hypsometrických map a na základě výpočtu směrodatných odchylek posunů.

 

             

 

   WP 4   - podúkol aktivace sesuvů

    

          Geodetická měření v síti Rabenov

Dílčí řešitelský kolektiv katedry K154, vedený doc. P. Hánkem (Ing. I. Janžurová, doktorandi, diplomanti) provedl v roce 2007 2 etapy měření v prostorově posunuté místní síti Rabenov pozemními a GPS metodami, včetně zaměření vybraných diskrétních pozorovaných bodů terénu. (Úhrada 1 etapy z prostředků  VZ 05.) 

 

 

 

 

d.      Výstupy řešení

d.1. Publikace –

            - monografie (knihy) v cizím jazyce, v zahraničí či doma: není

            - kapitola v knize – jak doma tak v zahraničí: není

            - článek v zahraničním časopisu: není

 

            - článek v domácím časopisu:

 

   SUCHÁ, J. - POSPÍŠIL, J. - ZÁVACKÝ, E.: Ověření nivelace a nivelačních  přístrojů pro měření svislých posunů staveb na brownfields In: Stavební obzor. 2007, roč. 16, č. 9, s. 281-286.

 

HÁNEK, P. – HÁNEK, P. (jr.): Přístroje technické geodézie na veletrhu INTERGEO 2007. Stavební informace 2007 , roč. 14, č. 11-12,s. 18-19.

 

PAVEL, M.: Zkoušky nivelační soupravy Sokkia SDL2 pro úlohy inženýrské geodézie. Geodetický a kartografický obzor 53 (95), 2007, č. 2, s. 21-24.

 

 

 

 

 

            - příspěvek ve sborníku zahraniční konference:

        

         POSPÍŠIL, J. - KOSKA, B. - KŘEMEN, T.: Using Laser Scanning Technologies for Deformation Measuring. In: Optical 3-D Measurement Techniques VIII. Zürich: ETH, 2007, vol. 2, s. 226-233.

Hánek, P. (Jr.) - Bubeník, F. - Hánek, P. - Janžurová, I.:  Terrestrial and GPS Measurements of Slope Slide at Localities of Reclamation of an Open-část Mine. dvw, intergeo. Leipzig, 2007, www.intergeo.de, 8s.

                

        

 

            - příspěvek ve sborníku domácí konference, semináře:  

 POSPÍŠIL, J. - KOSKA, B. - KŘEMEN, T. -ŠTRONER,M.: Využití       skenovacích systémů pro měření posunů. In: Udržitelná výstavba. Workshop 2007, ČVUT FSv, Praha 2007, s. 154-158.

                 

 

     d.2.Ostatní významné výstupy

Na podkladě geodetických a geotechnických pozorování došlo k významné změně projektu rekultivace, resp. k rozsáhlým zemním pracím a výstavbě opěrných zdí na lokalitě Rabenov.

 

           

e.       Předběžný plán výzkumné činnosti v roce 2008

 

Při řešení okruhu WP1 v podúkolech Výzkum citlivosti jednotlivých staveb na očekávané zvýšené sedání podloží a Monitoring bude navázána spolupráce s pracovišti inženýrské geodézie zahraničních (zejména německých) škol, např. v oblasti tzv. loftové výstavby (tj. rekonstrukce objektů pro nové využití).

Při řešení okruhu WP4 podúkol Aktivace sesuvů pokračování v měření změněné sítě Rabenov. Nepředpokládají se významné změny v řešitelském kolektivu.

Tématika VZ bude náplní doktorských prací  Ing. Martina Rašky a Ing. Martina Pavla.