Projekt Eval v2

(homepage)

Program pro vyhodnocení měření jednoduchého fotogrammetrického 3d skenovacího systému Bimatrik. Vstupem je 17 souborů formátu *.jpg a 1 textový soubor typu *.sbf. Program provede po zadání základních parametrů dekódování virtuálních značek včetně určení jejich unikátního čísla. Celý proces dekódovaní a zaznamenání snímkových souřadnic značek je plně automatický. Pouze se uživatelsky určuje nastavení, které řídí značky, jež mají být dále vyhodnoceny.Pracovní postup:

   1) Load *.jpg – načte snímky ze souboru *.sbf a přepočítá je na formát *.bmp

   2) Nastavení vyhodnocení programu. Provádí se změnou hodnot v kolonkách tolerance a mindif. Výpočet se spustí tlačítkem Set and calc matrix. Pro vizuální kontrolu nastavené tolerance a diference nebo jen kontrole nastavení parametrů slouží několik tlačítek v sekci Picture viewer. 

   3) Pokud je zpracovatel s nastavením programu spokojen, použije tlačítko Set Setings, Evaluate and Save. Nyní stačí už jen napsat jméno výsledných souborů a zadat místo uložení. Poté program automaticky zobrazí vyhodnocení jako malou červenou tečku, která by měla ležet uprostřed značky. Pokud tomu tak není, nebo je ve značce červených teček více, nastavení je chybné. Celý proces nastavení opakujeme, dokud není vše v pořádku.
     


Výstupem programu jsou dva soubory. Oba mají stejné jméno, liší se jen formátem souboru. Prvním z nich je obrázek *.bmp, jež znázorňuje kvalitu vyhodnocení a druhým (důležitějším) je soubor bez přípony v němž jsou vypsány tyto hodnoty:

stanovisko     číslo značky      souřadnice x´     souřadnice y´    počet pixelů bodu                                             
    Program lze získat zdarma - stažení zde: BimatrikEvalV2.zip.
Poznámka: Výsledná poloha značky je průměrem polohy pixelů s danými vlastnostmi.

Literatura

[1] Urban, R. - Štroner, M.: Calculation of Close Range Photogrammetry for Scanning System Bimatrik. In: Zborník článkov z vedecko-odbornej konferencie: GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2010 [CD-ROM]. Košice: Technical University , BERG Faculty, 2010, p. 1-9. ISBN 978-80-553-0468-7.
[2] Urban, R. - Štroner, M.: SCANNING SYSTEM BIMATRIK. In: Optical 3-D Measurement Techniques IX. Wien: TU Wien, 2009, vol. 1, p. 339-344. ISBN 978-3-9501492-5-8.
[3] Štroner, M. - Pospíšil, J.: Návrh skenovacího systému s virtuálními binárními značkami. In: Stavební obzor. 2005, roč. 14, č. 10, s. 300-302. ISSN 1210-4027.

Poznámky k instalaci

Program není třeba instalovat, postačí rozbalit z archivu "BimatrikEvalV2.zip" do libovolného adresáře soubory.