Projekt ScanAverager v2.4.1

(homepage)

    V rámci výzkumné činnosti Katedry speciální geodézie a grantového projektu Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS10/152/OHK1/2T/11 "Ověřování charakteristických parametrů terestrických skenovacích systémů za různých podmínek v oblasti inžernýrské geodézie a stavebnictví", jehož řešitelem je Ing. Václav Smítka, byl vyvinut program průměrování vícenásobného skenování. Výsledkem průměrování je mračno bodů se sníženým šumem (podle počtu průměrovaných skenů). Základem vhodnosti použití je dostatečná přesnost nastavení směru skenování při opakovaném skenování. Po zkušenostech ze skenování byl program primárně vytvořen a testován s přístrojem Leica HDS 3000. Průměrování neodstraní systematické chyby.
    Program lze kromě zvýšení přesnosti výsledků použít také pro určení směrodatných odchylek měření délky ve vhodné konfiguraci.
    Vstupem do programu jsou soubory s mračny bodů v textovém formátu, výsledné (zprůměrované) mračno lze s nebo bez doplňkových údajů uložit rovněž v textovém formátu. Program pracuje v operačním systému Microsoft Windows XP a vyšším, základní lokalizace je anglická, lze přepnout na českou. Autorem programu je Martin Štroner. Výpočet je paralelizován, lze s výhodou využít více procesorů (logických i fyzických) pro urychlení výpočtu.
    Program lze získat zdarma - stažení zde: ScanAveragerV241.zip. Je vhodné si před použitím přečíst poznámky k instalaci a používání.
(Program je ve verzi 2.4.1, postupně byl vylepšován algoritmus třídění a vyhledávání odpovídajících si bodů, v poslední verzi bylo doplněno využití více procesorů (2.3.1) a načítání a průměrování intenzit (2.4.1)).

Popis programu:

Obsah

    Popis programu
    Vstupní soubory
    Postup výpočtu
    Výstupní protokol
    Literatura
    Poznámky k instalaci
    Poznámky k používání

Popis programu

    Po spuštění programu se zobrazí hlavní okno. Nejprve je vhodné zvolit jazyk pro komunikaci, implicitně se zobrazí angličtina, v pravém horním rohu lze přepnout na další jazyky dostupné v adresáři programu. Je k dispozici česká lokalizace v balíku CZ.pck. Pak se vyberou soubory s jednotlivými skeny (tlačítko Vybrat soubory, jména s cestou se zobrazí ve formuláři), data se načtou do paměti (Načíst data). Po načtení se v Protokolu ukáže statistika souborů. Obdobná informace je umístěna ve stromové struktuře na pravé straně. Průběžně se v levém dolním rohu zobrazují informace o činnosti prováděné programem.
    V sekci nastavení se určují parametry výpočtu. Svislý a vodorovný úhlový krok a maximální délkový rozdíl určují interval, uvnitř kterého jsou nejbližší body pokládány za identické. Při průměrování jsou dále posuzovány opravy délek, pokud je překročena hodnota zadané maximální opravy délky, měření je z výpočtu vyloučeno. Pro odhad nastavení předchozích hodnot se použije tlačítko "Vypočítat úhlové kroky", které pro zadaný počet (10, 100, 5000, 1000) náhodně vybraných bodů určí vzdálenosti od nejbližšího souseda a navrhne hodnotu úhlových kroků. V protokolu jsou zobrazeny další doprovodné informace.
    Desetinný oddělovač je pro načtení souborů i export. Nastavení počet použitých procesorů lze použít příslušným způsobem, je zjištěno, že využití více než tří procesorů již nepřináší další úsporu času (zpracování dvou skenů o cca 2 mil. bodů na notebooku s processorem Core i5: 1 procesor: 6 min 18 s, 2 procesory: 3 min 30 s, 3 procesory: 3 min 02 s, 4 procesory: 2 min 58 s). Implicitně se nastaví maximální dostupný počet.
    Při ukládání souborů lze uložit pouze body, které vznikly způměrováním minimálního zvoleného počtu bodů.

Hlavní okno programu:

 

Výpočet úhlových kroků:

 

Uložení výsledků a formáty:

 

Průběh výpočtu:


Jednotlivá tlačítka:

Vybrat soubory: spouští standardní MS Windows dialog pro otevření textových souborů se souřadnicemi. Soubory se vybírají najednou, podržením klávesy Shift nebo CTRL.
Načíst data: provede načtení dat do paměti a jejich předtřídění pro vyhledávání. Tlačítka jsou dvě, levé načítá pouze  souřadnice XYZ, pravé souřadnice a intenzitu XYZI.
Protokol: Zobrazení aktuálního protokolu.
Vypočítat úhlové kroky: Výpočet úhlových kroků, které tvoří omezení identičnosti bodů.
Výpočet: Provede se výpočet.
Výsledky: Zobrazí dialog pro uložení výsledků.

Vstupní soubory

    Vstupní soubor obsahuje souřadnice bodů vždy v pořadí X, Y, Z. Pokud se načítají také intenzity, očekává se čtvrtý sloupec. Využitelným vstupem je soubor *.pts.

Příklad části vstupního souboru:
-----------------------------------------------
-2.645187 2.9814 -0.067642
12.81221 2.959976 -0.534653
-21.097885 -17.008133 -0.438919
6.966629 -29.523575 -1.17543
-3.70842 2.560745 -0.16835
12.763046 2.680038 -0.801651
0.884293 -28.433487 3.054398
-1.466446 -29.73494 -1.137222
   
-----------------------------------------------

Postup výpočtu

    Výpočet je prováděn v několika krocích, základním a nutným předpokladem pro úspěšný výpočet je průměrování měřených souřadnic v soustavě skeneru, tj. s počátkem souřadnicové soustavy ve skeneru, tj. NETRANSFORMOVANÁ data. Publikace popisující práci programu a jeho přínos k přesnosti měření je připravována ([1]). 

Výstupní protokol

(Směrodatné odchylky uváděné v protokolu popisují odhad přesnosti jednoho měření.)
----
---------------------------------------------------------------------------
Charakteristiky přesnosti výsledků:

Maximální, minimální and průměrné hodnoty směrodatných odchylek a počtu bodů:
 
        sX/m   sY/m   sZ/m   sD/m   sW/gon  sZe/gon pnum
Max     0,0096 0,0199 0,0199 0,0237 0,04517 0,01679 4,00
Min     0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000 0,00000 1,00
Průměr  0,0004 0,0014 0,0014 0,0022 0,00253 0,00108 3,95
HarPrům 0,0006 0,0017 0,0017 0,0024 0,00390 0,00135 3,95

Statistika počtu průměrovaných bodů:
1: 1373 0,001%
2: 5247 0,004%
3: 49189 0,041%
4: 1134164 0,953%
   
-------------------------------------------------------------------------------

Literatura

[1] Štroner, M. - Smítka, V.: Zvýšení přesnosti průměrováním opakovaných skenování. (v přípravě).
[2] Smítka, V. - Štroner, M.: Možnosti zpřesnění měření terestrických 3D skenerů. In: Aktuální problémy inženýrské geodézie 2011. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2011, díl 1, s. 33-40. ISBN 978-80-02-02284-8.
[3] Štroner, M. - Smítka, V.: Increasing the Accuracy by Averaging Multiple Scans (Software ScanAverager v2.3.1). In: Ingeo 2011. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Geodesy, 2011, vol. 1, p. 51-58. ISBN 978-953-6082-15-5.

Poznámky k instalaci

Program není třeba instalovat, postačí rozbalit z archivu "ScanAveragerV241.zip" do libovolného adresáře soubory. V archivu jsou přiloženy tři testovací soubory a český jazykový balíček.

Poznámky k používání

1. Testováno bylo průměrování až dvou souborů o počtu bodů přesahující 2 miliony.
2. Načtení dat do paměti je také velmi náročný proces, může trvat řádově minuty (4 soubory po 1,2 mil bodů: 48 s).