prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 

(homepage)

Další aktivity

Jsem zakládajícím členem Celostátní odborné gesce pro využití laserové techniky a při měření podzemních prostor při FSv ČVUT v Praze od roku 1986.
Od roku 1990 jsem znalcem z oboru elektronika se specializací na optoelektronické měřicí systémy, od roku 1993 znalcem z oboru ekonomika odvětví ceny a odhady se specializací na optoelektronické geodetické systémy.
Jsem zakládajícím členem Českého svazu geodetů a kartografů v roce 1990 a od stejného roku předsedou pobočky ČSGK při Fakultě stavební ČVUT v Praze, jejíž činnost byla ukončena v roce 2011. Od roku 1994 jsem předsedou redakční rady Zeměměřického věstníku vydávaného ČSGK.
V letech 1988 – 1998 jsem se aktivně podílel na činnosti mezinárodní pracovní skupiny 6E FIG (Fédération Internationale des Géometrès) – Uplatnění laserové techniky v inženýrské geodézii.
Od r. 2003 vedoucí výzkumného týmu Laserové skenery a skenování ( Ing. M. Štroner, Ph.D., Ing. B. Koska, Ing. T. Křemen). Ocenění z fondu rektora ČVUT v r. 2005.
Od roku 2006 do 2009 garant dohody o spolupráci mezi katedrou speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze a střední průmyslovou školou stavební, Dušní, Praha 1 při podpoře zvýšení zájmu nadané mládeže o studium technických oborů.

Odborné orgány: 

2001 – dosud člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na FSv ČVUT
2004 – dosud člen pedagogické rady studijního programu Geodézie a kartografie
2005 – dosud člen oborové rady doktorského studia Geodézie a kartografie na FSv
2005 – dosud člen zkušební komise pro státní magisterské a státní rigorózní zkoušky ve studijních programech kartografie, geografie na PřF UK
2006 – dosud člen odborné skupiny Inženýrská geodézie při Českém svazu geodetů a kartografův
2008 – 2012 člen oborové rady doktorského studia Důlní měřictví a geodézie VŠB TU Ostrava
2009 – dosud člen redakční rady odborného časopisu Stavební obzor
2010 – dosud člen vědecké rady fakulty stavební ČVUT v Praze
2010 – dosud předseda oborové rady doktorského studia Geodézie a kartografie na FSv