k154GD3  - prezentace k přednáškám

(Čt 18:00 - 19:50, C208)

prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D (homepage)

Soubory ke stažení:

Prezentace a další materiály.


1. Úvod do problematiky výškových měření. Výškové systémy. pdf pptx

2. Nivelace. Chyby a přesnost nivelačních prací, mezní odchylky. pdf pptx

3. Barometrické měření výšek. 
pdf pptx

4. Hydrostatická nivelace. 
pdf pptx

5. Trigonometrická metoda. pdf pptx

6.
Stručná teorie refrakce. pdf pptx

7. 
Trigonometrické určování výškových rozdílů (TUVR) I. pdf pptx

8. 
Trigonometrické určování výškových rozdílů (TUVR) II. pdf pptx

9. Terénní reliéf a jeho znázorňování. Podrobné měření výškopisné. Tachymetrie. pdf pptx

10. 
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření. pdf pptx

11. Digitální model terénu. pdf pptx

12. Jednoduché výškové vytyčovací úlohy. pdf pptx

Poznámky ke zkoušce:

Témata zásadní, důležitá a neprominutelná:
 1. Výšky na různých referenčních tělesech. 
 2. Druhy výšek, výškové systémy v ČR, legislativa. 
 3. Výškové bodové pole ČR, dělení, stabilizace a signalizace. 
 4. Přehled metod určování výšek. 
 5. Princip nivelace, chyby. 
 6. Nivelační přístroje - součásti, dělení, přesnosti. 
 7. Nivelační latě a další pomůcky - součásti, dělení, rektifikace. 
 8. Zkouška nivelačního přístroje. 
 9. Technická nivelace, postup, zásady, přístroje, pomůcky, výpočty, kriteria přesnosti. 
 10. Přesná nivelace, postup, zásady, přístroje, pomůcky, výpočty, kriteria přesnosti. 
 11. Speciální nivelační práce. 
 12. TUVR - základní princip, systematické chyby působící na měření. 
 13. TUVR - oprava převýšení ze zakřivení Země. 
 14. TUVR - určení výšky objektu (s měřením délky, z vodorovné a svislé základny). 
 15. TUVR - Výpočet převýšení různými způsoby. 
 16. TUVR - měření zenitových úhlů (laboratorní jednotka, cíle). 
 17. TUVR - redukce měřených veličin (zenitové úhly, délky). 
 18. Refrakce - princip, refrakční úhel, refrakční koeficient, způsoby potlační vlivu refrakce, celková oprava měřeného převýšení ze zakřivení Země a refrakce. 
 19. TUVR - protisměrné měření zenitových úhlů (princip, zdůvodnění, aplikace). 
 20. Podrobné měření výškopisu - tachymetrie, metody vyjadřování terénního reliéfu, postup práce (podrobně jednotlivé fáze). 
 21. Výškové vytyčování - metody, základní pojmy, stabilizace, vytyčení bodů, přímek a rovin, vyhledání bodu o dané výšce (vrstevnice). 
 22. Hodnocení přesnosti nivelačních měření - směrodatná odchylka, mezní odchylka, mezní rozdíl, závislost přesnosti na délce pořadu. 
 23. Přesnost výšky bodu určeného trigonometricky. 
 24. Přesnost určení výšky předmětu.
Témata orientační:
 1. Barometrické měření výšek.
 2. Hydrostatická nivelace. 
 3. Refrakce - fyzikální základ (Fermatův pricip, radiační bilance Zemského povrchu, index lomu a jeho výpočet). 
 4. Centrace a redukce excentricky měřeného zenitového úhlu. 
 5. Chyby měření obecně, dělení, normální rozdělení, zákon hromadění směrodatných odchylek, hodnocení přesnosti opakovaných měření.
 6. Digitální model terénu - dělení, principy, tvorba, výstupy, hrany, konstrukce vrstevnic, DMT v ČR.
Početní příklady ke zkoušce:
 1. Všechny výpočty ze cvičení včetně zápisníků.
 2. Odvození a výpočty vzorců ze přednášek.
Vybavení na zkoušku:
 1. Papír, potřeby na psaní, kalkulačka.
 2. Není povolena literatura, výtahy, poznámky.
Průběh zkoušky:
 1. Písemný test - trvání 1 hodina, obvykle 3 početní příklady. Pro postup k ústní části je nutná známka lepší F (tj. maximálně jeden ze tří příkladů hodnocený známkou F).
 2. Ústní zkouška - zadání 3 témat, písemná příprava, diskuse.

Štroner, 24.9.2012