Závazné pokyny pro bakalářské a diplomové prace na Katedře speciální geodézie

Téma bakalářské nebo diplomové práce je vhodné si domluvit s vedoucím práce přibližně jeden rok před plánovanou obhajobou. Přijdete-li pro zadání tématu později, může se stát, že Vám z důvodu nedostatku času na vypracování nebude zadáno.

Bakalářské nebo diplomové práce jsou odevzdávány ve dvou exemplářích, které zůstávají na katedře (jeden exemplář do archivu, druhý exemplář pro vedoucího práce).

Struktura a formální náležitosti prací jsou podrobně popsány na stránkách Ústřední knihovny ČVUT v Praze.

Každá práce musí obsahovat abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce.

Každá práce bude obsahovat záznamové médium (CD nebo DVD), na kterém bude vypálen text práce včetně všech příloh.

Student má povinnost včas nahrát elektronickou verzi závěrečné práce do systému KOS. Podrobný návod a pokyny zde.

Pokyny pro tajemníky komisí

Po obhajobě bakalářských nebo diplomových prací nahrajete obsah vloženého záznamového média do příslušného adresáře na katedrový server. Pokud práce nebyla obhájena v komisi s tajemníkem naší katedry, uložení dat zajistí Ing. Tomáš Jiříkovský, Ph.D. Jeden exemplář práce s kopiemi posudků vedoucího a oponenta diplomové práce odevzdáte knihovníkovi (Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.), druhý exemplář odevzdáte vedoucímu diplomové práce.

Poslední aktualizace: 22. 12. 2016 000 8:28

Stránka naposledy upravena dne 15. 02. 2022 v 15:16.