Geodézie 2 (GED2)

Obsah stránek


Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154GED2
 • Přednášející: Urban Rudolf, doc. Ing. Ph.D.
 • Cvičící: Braun Jaroslav, Ing. Bc. Ph.D. (vedoucí cvičení)
  • Jiřikovský Tomáš, Ing. Bc. Ph.D.
  • Seidl Michal, Ing. Ph.D.
  • Suk Tomáš, Ing.
 • Rozsah: 2+3
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk
 • Místnost cvičení/přednášky: B977,73,71 / C208

Anotace předmětu

Geodetické polohové základy, souřadnicové systémy a mapová díla na území ČR. Úpravy měřených veličin pro určení polohy bodu. Metody podrobného polohopisného měření a jeho početní i grafické zpracování. Vytyčovací úlohy (kružnicové oblouky a jednoduché objekty), určování výměr. Základní programové zabezpečení výpočtů v geodézii.

Doporučená literatura

 • [1] Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
 • [2] Formanová, P., Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.
 • Program přednášek je vyvěšen na internetové stránce předmětu a na nástěnce předmětu umístěné v 9. patře.
Harmonogram přednášek
 1. Geometrická nivelace I
 2. Geometrická nivelace II + Hodnocení přesnosti měření na stanovisku
 3. Trigonometrická metoda
 4. Podrobné měření polohové
 5. Vytyčování polohy
 6. Geodetické základy
 7. Určování výměr
 8. Katastr nemovitostí ČR
 9. Státní mapové dílo ČR
 10. GNSS, laserové skenování, fotogrammetrie, DPZ
 11. BIM
 12. Přednáška APG (Ing. Jaroslav Kocián – GEFOS)
 13. rezerva, opakování, informace ke zkoušce

Cvičení

Veškeré závazné informace k průběhu cvičení jsou v kurzu Moodle, cvičení probíhají podle rozvrhu ve třídách nebo před fakultou.

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
 • Je požadována 100% aktivní účast na cvičeních. Je třeba dbát na dodržení termínu zahájení cvičení. Pozdní příchody jednotlivců jsou nepřípustné. Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a dohodne předem o náhradě cvičení. Jestliže student o neúčasti předem neví, omluví se dodatečně a předloží neschopenku, jinak nemůže být omluven.
 • Povinností studenta je teoreticky se připravit na následující hodinu, protože ve cvičení se provádí praktické měření. Opakované zanedbání přípravy má za následek vyloučení studenta ze cvičení s neudělením zápočtu.
 • Úlohy, technické zprávy a další materiály se odevzdávají vždy na následujícím cvičení. Při zpoždění o každé jedno cvičení se snižuje známka o dva písmenné stupně. Zpoždění odevzdání o 3 cvičení znamená neudělení zápočtu.
 • Známkované úlohy, technické zprávy a další materiály musí být splněny za E či lépe. Při známce F se úloha vrací k přepracování.
 • Kontrolní testy musí být splněny za E či lépe. Na každý neúspěšný test hodnocený za F má student možnost jedné opravy.
 • Uznávání zápočtů bylo zrušeno. Student opakující předmět musí cvičení absolvovat v plném rozsahu.
 • Zápočty se udělují na posledním cvičení dle harmonogramu v daném semestru.
Náplň cvičení
 1. Technická nivelace 1
  • Úvod do cvičení. Výklad technické nivelace.
  • domácí úkol 0 – Vyhledání nivelačních údajů bodu
  • domácí úkol 1 – Výpočet nivelačního zápisníku
 2. Technická nivelace 2
  • Odevzdání domácího úkolu 0 a 1.
  • Technická nivelace v terénu. Polní zkouška nivelačního přístroje.
 3. Vteřinové teodolity
  • Odevzdání zápisníku z Technické nivelace 2
  • Měření osnovy vodorovných směrů na střeše, hodnocení přesnosti měření, výpočet protínání zpět, orientační posun.
 4. Polygonový pořad
  • Odevzdání TZ – měření osnovy vodorovných směrů.
  • Zaměření uzavřeného polygonového pořadu s výškami.
 5. Výpočty 1 / Polygonový pořad
  • Test č.1 – Technická nivelace, Test č.2 – Orientační posun
  • Výpočet polygonového pořadu.
  • Výklad k registraci v totální stanici.
 6. Situace 1
  • Odevzdání TZ – Polygonový pořad
  • domácí úkol 2 – Výkres situace
  • Podrobné měření situace polární metodou s registrací.
 7. Situace 2
  • Odevzdání domácího úkolu 2
  • Výklad ortogonální metody. Zaměření polohopisu ortogonálně z volné přímky.
 8. Výpočty 2 / Situace
  • Výklad transformace.
  • Zpracování podrobného měření, kontrolní výpočet polygonového pořadu a transformace souřadnic v Gromě.
  • Výklad k Microstationu.
 9. Kreslení / Situace
  • Test č.3 Transformace souřadnic
  • Odevzdání TZ – Ortogonální metoda.
  • domácí úkol 3 – Vytyčovací prvky
  • Zpracování výkresu situace v programu Microstation
 10. Vytyčování
  • Odevzdání TZ – Situace
  • Odevzdání domácího úkolu 3
  • Vytyčení objektu v terénu. Kontrola vytyčení.
 11. Plocha
  • Test č.4 Vytyčovací prvky
  • Odevzdání TZ – Vytyčovací prvky
  • Zaměření plochy polárně s registrací. Výpočet plochy.
 12. Opravy a zápočet
  • Odevzdání TZ – Plocha
Harmonogram cvičení
 • Aktuální harmonogram naleznete v kurzu Moodle.

Stránka naposledy upravena dne 16. 02. 2024 v 11:34.