Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 (TCV2)

Obsah stránek


Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154TCV2
 • Přednášející: Štroner Martin, prof. Ing. Ph.D.
 • Cvičící: Línková Lenka, Ing. Ph.D. (vedoucí cvičení), Michal Ondřej, Ing. Ph.D.
 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk
 • Místnost cvičení/přednášky:  B977/C208

Anotace předmětu

Vyrovnání zprostředkujících, opakování chyb měření a základních postupů. Zákon hromadění vah. Obecný zákon hromadění směrodatných odchylek. Robustní metody vyrovnání. Vyhledávání odlehlých měření. Speciální postupy ve vyrovnání: Eliminace neznámých. Sekvenční vyrovnání. Chyby ve výchozích veličinách. Aproximace vztahů. Regresní a korelační analýza. Vyrovnávací přímka a rovina. Aproximace empirickým polynomem. Harmonická analýza. Fourierova transformace. Vyrovnání podmínkových s neznámými. Testování statistických hypotéz 2. Spolehlivost (reliability). Optimalizace geodetických měření. Metody řešení normálních rovnic. Přímé řešení, inverze, pseudoinverze.

Doporučená literatura

 1. Hampacher, M. – Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd., Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5.
 2. Böhm, J. – Radouch, V. – Hampacher, M.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. GKP, Praha 1990. ISBN 80-7011-056-2.
 3. Hampacher, M. – Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10, 20. Příklady a návody ke cvičení. ČVUT v Praze, 2000, ISBN 80-01-02250-1.
 4. Hampacher, M. – Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10. ČVUT v Praze, 1997, ISBN 80-01-01704-4

Přednášky

Organizace přednášek

Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.

Harmonogram přednášek
 1. Vyrovnání zprostředkujících, opakování chyb měření a základních postupů.
 2. Zákon hromadění vah. Obecný zákon hromadění směrodatných odchylek.
 3. Robustní metody vyrovnání. Vyhledávání odlehlých měření.
 4. Speciální postupy ve vyrovnání: Eliminace neznámých. Sekvenční vyrovnání. Chyby ve výchozích veličinách.
 5. Aproximace vztahů. Regresní a korelační analýza.
 6. Vyrovnávací přímka a rovina. Aproximace empirickým polynomem.
 7. Harmonická analýza. Fourierova transformace.
 8. Vyrovnání podmínkových s neznámými.
 9. Testování statistických hypotéz 2.
 10. Spolehlivost (reliability).
 11. Optimalizace geodetických měření.
 12. Metody řešení normálních rovnic. Přímé řešení, inverze, pseudoinverze.

Prezentace přednášek jsou na osobních stránkách přednášejícího.


Cvičení

V letním semestru 2023/24 jsou veškeré závazné informace k průběhu cvičení v kurzu Moodle, cvičení probíhají podle rozvrhu v učebně B977.

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
 • Účast na cvičení je povinná v době stanovené rozvrhem.
 • Studenti chodí do hodin teoreticky připraveni z přednášek, ve cvičení se počítají praktické příklady.
 • Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a úlohu vypracuje samostatně, omluva je možná na základě opodstatněného zdůvodnění (např. sportovní reprezentace školy). Jestliže student o neúčasti předem neví, omluví se dodatečně a předloží potvrzení vystavené lékařem.
 • Úlohy se vypracovávají podle harmonogramu, odevzdávají se vždy na konci cvičení, případně do začátku následujícího cvičení.
 • Kontrolní testy se známkují, pokud student neuspěje, známka se zapíše a píše se opravný test. Ke každému testu je možno psát pouze 1 opravný test.
 • Výjimky z výše uvedeného jen na základě řádně schváleného individuálního studijního plánu.
 • Zápočty se zapisují dle vyvěšených harmonogramů v zápočtovém týdnu.

Náplň cvičení
 1. Lineární regrese.
 2. GNU Gama – vyrovnání vázané a volné sítě.
 3. Obecný zákon hromadění směrodatných odchylek.
 4. Test ze 3. cvičení. Testování statistických hypotéz.
 5. Test ze 4. cvičení. Testování opakovaných měření.
 6. Test z 5. cvičení. Robustní metody vyrovnání.
 7. Robustní metody vyrovnání – dokončení.
 8. Vyrovnávací rovina – vodorovná, obecná.
 9. Aproximace empirickým polynomem.
 10. Test z 8. a 9. cvičení. Harmonická analýza. Fourierova transformace.
 11. Vyrovnání podmínkových s neznámými.
 12. Rezerva. Zápočet.
Harmonogram cvičení

Aktuální harmonogram naleznete zde a v kurzu Moodle.

Stránka naposledy upravena dne 12. 03. 2024 v 13:34.