BIM v geodézii (BIMG)

Stránka je v rekonstrukci

Obsah stránek

 1. Základní údaje o předmětu
 2. Přednášky
 3. Cvičení

Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154BIMG
 • Přednášející: Ing. J. Braun, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. J. Braun, Ph.D.
 • Rozsah: 1+1
 • Počet kreditů: 2
 • Ukončení: kz
 • Místnost cvičení/přednášky: B971/B971

Anotace předmětu

Předmět je určen pro studenty zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření ( zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

Doporučená literatura

 • [1] Štroner a kol.: 3D skenovací systémy. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2013, 396 s, ISBN 978-80-01-05371-3.
 • [2] Štroner, M. – Pospíšil, J.: Terestrické skenovací systémy. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2008, 187 s. ISBN 978-80-01-04141-3.
 • Doplňková literatura bude uvedena na přednáškách a cvičeních.

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.
 • Program přednášek je vyvěšen na internetové stránce předmětu a na nástěnce předmětu umístěné v 9. patře.
Rámcová osnova přednášek
 • Teorie fungování terestrických skenovacích systémů. Fyzikální principy skenovacích systémů. Bezpečnost práce.
 • Postup měření a zpracování naměřených dat. Matematické metody.
 • Úvod do rekonstrukce povrchů.
 • Přehled terestrických skenovacích systémů.
 • Letecké laserové skenování.
 • Aplikace terestrických systémů. Ekonomické přínosy.

Cvičení

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
Podmínky udělení zápočtu
 • Absolvování cvičení.
 • Odevzdání technických zpráv z jednotlivých úloh.
 • Úspěšné napsání zápočtového testu.
Rámcová osnova cvičení
 1. Úvod. Ukázka skenování.
 2. První úloha – Určení objemu.
 3. Druhá úloha – Vytvoření modelu místnosti. Vektorizace, nahrazování mračna bodů základními geometrickými útvary.
 4. Třetí úloha – Vytvoření modelu objektu Nahrazování mračna bodů nepravidelnou trojúhelníkovou sítí

Obsah technické zprávy

Cca tři až pět stran formátu A4.

 • Zadání
 • Popis zpracování
 • Prezentace výsledků
 • Závěr
 • Přílohy