Inženýrská geodézie 2 (ING2)

Obsah stránek

 1. Základní údaje o předmětu
 2. Přednášky
 3. Zkouška
 4. Cvičení
 5. Úlohy

Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154ING2
 • Přednášející: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
 • Cvičící: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D. (vedoucí cvičení),
  • doc. Ing. J. Procházka, CSc.
 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk
 • Místnost cvičení/přednášky: B971/B978

Anotace předmětu

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi.

Doporučená literatura

 • [1] Novák, Z. – Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
 • [2] Michalčák, O. – Vosika, O. – Veselý, M. – Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
 • [3] Bajer, M. – Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 – Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.

Zkouška

Okruhy otázek ke zkoušce
 1. Základní znalosti z předmětu ING pro bakalářské studium, probrané ve 4. ročníku (legislativní zajištění, terminologie a značení, charakteristiky přesnosti v IG a vztahy mezi nimi, technologické postupy, polohové a výškové sítě, oblouky, měření posunů a přetvoření).
 2. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii (rozbor přesnosti před měřením, rozbor přesnosti při měření, rozbor přesnosti po měření, aplikace zákona přenášení náhodných a směrodatných odchylek v IG).
 3. Postupy přímého a nepřímého měření délek (odvození přesnosti pro základnovou lať na konci a uprostřed měřené délky, odvození přesnosti nepřístupné vzdálenosti, včetně určení optimální délky základny pro paralaktiku a elektronický dálkoměr).
 4. Metody měření vodorovných směrů (chyby ovlivňující přesnost měřených směrů a úhlů, hodnocení vlivu dostředění na stanovisku a cílech na přesnost vodorovného úhlu).
 5. Polohové vytyčovací sítě (plošné, liniové a nepravidelné), zhodnocení přesnosti používaných typů polygonových pořadů (odvození přesnosti volného polygonového pořadu), pravoúhelníkové sítě, metoda přechodných stanovisek, elementární geodetické úlohy (hodnocení z hlediska přesnosti, odvození přesnosti polární metody pomocí implicitních a explicitních rovnic – princip).
 6. Polohové vytyčování, přesnost vytyčení elementárních prvků stavebního objektu – bodu, úsečky a úhlu polární metodou (odvození přesnosti bodu a délky úsečky z jednoho stanoviska s rozlišením vlivu podkladu a měřených veličin) a pravoúhlými souřadnicemi (přesnost vytýčení bodu).
 7. Aplikace GPS metod v IG.
 8. Vytyčování jednoduchých geometrických prvků (zařazení bodu do přímky, vytýčení pravého úhlu, vytýčení rovnoběžek – princip, odvození, přesnost).
 9. Přechodnice a vzestupnice u liniových staveb (klotoida, kubická parabola – odvození parametrických rovnic klotoidy, odvození převýšení vnější kolejnice na železničních stavbách, princip odvození kubické paraboly), kružnicové oblouky s krajními přechodnicemi (v návaznosti na 7. semestr)
 10. Výškové oblouky u liniových staveb (parabola 2. stupně – odvození).

Vše v rozsahu přednesené látky, doplněné o doporučené kapitoly ze skript pro přednášky popř. cvičení a v návaznosti na předmět ING.


Cvičení

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
 • Cvičení se koná dle harmonogramu (pdf).
 • Je požadována 100% aktivní účast na cvičeních. Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a dohodne předem o náhradě cvičení. Jestliže student o neúčasti předem neví, omluví se dodatečně a předloží neschopenku, jinak nemůže být omluven.
 • Známkované úlohy a testy musí být hodnoceny za E či lépe. Při známce F se úloha vrací k přepracování.
 • Kontrolní testy musí být splněny za E či lépe. Na každý neúspěšný test hodnocený za F má student možnost jedné opravy.
 • Podrobněji viz Souhrnný návod ke cvičení (pdf).

Úlohy

1. Úloha – Určení nepřístupné vzdálenosti

Pro výpočty se využívá program gama-local, který je součástí projektu GNU Gama věnovanému vyrovnání geodetických volných sítí.

 • Akronym Gama je vytvořen ze slov geodézie a mapování.
 • GNU Gama je napsána v C++ a v současnosti podporuje pouze vyrovnání v lokální kartézské soustavě; vyrovnání v geocentrickém souřadném systému je součástí nové vývojové větve.
 • Součástí projektu GNU Gama je malá C++ knihovna šablon pro práci s maticemi a vektory MatVec. Je k dispozici jednak v rámci GNU Gama nebo samostatně se základní dokumentací a příklady.
 • Kromě C++ knihovny tříd a funkcí poskytuje GNU Gama i jednoduchý program gama-local, který vyrovnává danou množinu měření a tiskne výsledky vyrovnání jako posloupnost formátovaných tabulek.
SouborPopis souboru
Zadání úlohyText zadání úlohy (pdf)
Návod GamaNávod pro použití softwaru gama-local (pdf)
Kovarianční maticeNávod na výpočty přesnosti z kovarianční matice (pdf)
Rozbory přesnosti modelovánímNávod na rozbory přesnosti modelováním (pdf)
Program gama-local Program gama-local pro zpracování úlohy ve verzi 1.7.09
Program je dostupný pod GNU General Public License.
Domovská stránka anglicky: http://www.gnu.org/software/gama/.
Dokumentace v angličtiněOriginální dokumentace k programu gama-local v angličtině.
Vzorový vstupní soubor Vzorový vstupní soubor pro vyrovnání měření z 1 základny pro gama-local (gkf)
Alternativy k softwaru Gama verze 1.7.09
 • Gama-local verze 1.9.05 – Novější verze softwaru Gama (aktuální v říjnu 2008).
  • Souhrnné informace a materiály k použití této verze je možné najít například na stránkách Ing. B. Kosky.
 • Rocinante 1.0.0 (zip) – grafické uživatelské rozhraní pro přípravu vstupních souborů pro Gama (pro Windows 98 a novější).
 • Geo-W E3 (demo) (zip) – program pro vyrovnání prostorové sítě a výpočet odvozených veličin (MS-DOS, nebo konzola systémů Windows, DEMO pro max. 7 bodů).
2. Úloha – Analýza deformací
SouborPopis souboru
Zadání úlohyText zadání úlohy (pdf)

Stránka naposledy upravena dne 10. 08. 2022 v 23:00.