Inženýrská geodézie 4 (ING4)

Obsah stránek

 1. Základní údaje o předmětu
 2. Přednášky
 3. Cvičení
 4. Podklady ke cvičení
 5. Důležité doplnění

Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154ING4
 • Přednášející: Jiřikovský Tomáš, Ing. Bc., Ph.D., Ing. Křemen Tomáš, Ph.D.
 • Cvičící:
  • Jiřikovský Tomáš, Ing. Bc., Ph.D. (vedoucí cvičení)
  • Urban Rudolf, doc. Ing. Ph.D.
 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk
 • Místnost cvičení/přednášky: B-971, UEF Josef / B-971, A230 (online MS Teams)

Anotace předmětu

Předmět přibližuje měřické práce pří výstavbě a provozu podzemních děl budovaných hornicky nebo hornickým způsobem (doly, tunely,metro, kolektory atd.), při sledování a rekultivaci krajiny dotčené hlubinnou těžbou, určování objemů, speleologická měření. Předmět obsahuje metodiku připojovacích a usměrňovacích měření, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Související předpisy. Určování objemu podzemních ložisek. Poklesové kotliny. Jeskyně, lomy.

Doporučená literatura

 • [1] Hánek, P. – Novák, Z.: Geodézie v podzemních prostorách – 2. vydání. ČVUT Praha 2006 [skriptum ČVUT]
 • [2] Kovanič, L. – Matouš, J. – Mučka, A.: Důlní měřictví. SNTL 1990
 • [3] Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb.

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.
 • Program přednášek je vyvěšen na internetové stránce předmětu a na nástěnce předmětu umístěné v 9. patře.
Náplň přednášek
 1. Úvod, vymezení, legislativa
 2. Historie a vývoj
 3. Legislativa, Vyhl. 435/1992
 4. Geodézie v podzemí 1
 5. Geodézie v podzemí 2
 6. Geodézie v podzemí 3
 7. HČ a ČPHZ ve výstavbě 1
 8. HČ a ČPHZ ve výstavbě 2
 9. Ostatní podzemní prostory
 10. Měřické práce při povrchovém dobývání
 11. Měření posunů, poklesů, náklonů a přetvoření
 12. Přednáška externisty z praxe

Cvičení

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
 • Je požadována 100% aktivní účast na cvičeních. Je třeba dbát na dodržení termínu zahájení cvičení. 
 • Praktická měření probíhají v terénu – převážně v podzemním středisku UEF Josef (u slapské přehrady). Je nutné mít pevnou obuv a přiměřené oblečení (cca 10-12 st. C).
 • Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a dohodne předem způsob náhrady cvičení. Jestliže student o neúčasti předem neví, omluví se dodatečně a předloží neschopenku, jinak nemůže být omluven.
 • Povinností studenta je teoreticky se připravit na následující hodinu, protože ve cvičení se provádí praktické měření. Opakované zanedbání přípravy má za následek vyloučení studenta ze cvičení s neudělením zápočtu.
 • Úlohy, technické zprávy a další materiály se odevzdávají zpravidla do jednoho týdne od měření. Při zpoždění o týden se snižuje známka o dva písmenné stupně.
 • Známkované úlohy, technické zprávy a další materiály musí být splněny za E či lépe. Při známce F se úloha vrací k přepracování.
Náplň cvičení
 1. Připojovací a usměrňovací měření
 2. Prorážkový polygon
 3. Hloubkové připojení
 4. Tunelové měření
 5. Odborná exkurse
 6. Zápočtový test
Docházka a hodnocení studentů
 • aktuální tabulka ZDE
Harmonogram cvičení
 • aktuální harmonogram ZDE

Podklady ke cvičení
SouborPopis obsahu souboru
Souhrnný návod ke cvičení (pdf)Souhrnný návod ke cvičení (hlavně pro úlohu P, některé další části jsou zastaralé)
Zadání a návod k úloze T (gdoc)Zadání a návod k úloze Tunelové měření
Zadání a návod k úloze H (gdoc)Zadání a návod k úloze Hloubkové připojení
Doplněk k zadání úlohy U (gdoc)Doplnění a upřesnění zadání úlohy Připojovací a usměrňovací měření
Korektury skript (pdf)Opravy chyb ve skriptech “Geodézie v podzemních prostorách” (2004 a starší)

Důležité doplnění

Korektury chyb ve skriptech “Geodézie v podzemních prostorách 10”:
V obou vydáních je v tabulce parametrů pásem pro úlohu hloubkové připojení (tab. 12.1) pro používané pásmo BMI chyba v řádu, správná hodnota je 227 120 N/mm2.
Druhé vydání, rok 2004 a starší – viz seznam korektur výše (PDF).

Vydání květen 2008 tyto opravy:
Špatné hodnoty a jednotky konstant použitého pásma pro výpočet opravy z protažení na straně 101 v posledním odstavci.
Oprava: Použijte hodnoty zadání příkladu v posledním odstavci na straně 100. Jedná se o stejný číselný příklad.
Ve vzorci 12.4 je v čitateli zlomku místo ” l “, “1”. Stejný vzorec je uveden ještě ve druhé kapitole s číslem 2.59. Zde je uveden správně.

Stránka naposledy upravena dne 21. 09. 2023 v 9:35.