Kontrolní měření (KOME)

Obsah stránek

 1. Základní údaje o předmětu
 2. Cvičení
 3. Podklady ke cvičení

Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154KOME
 • Přednášející: –
 • Cvičící: Jiřikovský Tomáš, Ing. Bc., Ph.D.
 • Rozsah: 0+2
 • Počet kreditů: 2
 • Ukončení: kz
 • Místnost cvičení/přednášky: B-971 / – (online MS Teams)

Anotace předmětu

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, přesnost geodetických metod při kontrolním měření a určování posunů stavebních a přírodních objektů, určování stability vztažných bodů. Interpretace výsledků měření posunů a význam pro monitorování geometrických a fyzikálních vlastností a pro diagnostiku staveb a přírodních objektů. Vazby na další negeodetické metody monitoringu.

Doporučená literatura

 • [1] ČSN 73 0405 – Měření posunů stavebních objektů. ČNI 1997.
 • [2] Michalčák, O. – Vosika, O. – Veselý, M. – Novák, Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985.
 • [3] Michalčák, O. – Vosika, O. – Veselý, M. – Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
 • [4] Urban, R.: Geodetické práce při měření posunů a deformací stavebních objektů. Praha: CTU. 2015.
 • [5] Hampacher, M. – Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. Praha: ČVUT, 2015.

Cvičení

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
 • Je požadována 100% aktivní účast na cvičeních. Je třeba dbát na dodržení termínu zahájení cvičení. Pozdní příchody jednotlivců jsou nepřípustné. Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a dohodne se o způsobu náhrady cvičení.
 • Povinností studenta je teoreticky se připravit na následující hodinu, protože ve cvičení se provádí praktické měření. Opakované zanedbání přípravy má za následek vyloučení studenta ze cvičení s neudělením zápočtu.
 • Úlohy, technické zprávy a další materiály se odevzdávají zpravidla na následujícím cvičení. Při zpoždění o každé jedno cvičení se snižuje známka o dva písmenné stupně.
 • Známkované úlohy, technické zprávy a další materiály musí být splněny za E či lépe. Při známce F se úloha vrací k přepracování.
 • Kontrolní testy musí být splněny za E či lépe. Na každý neúspěšný test hodnocený za F má student možnost jedné opravy.
Náplň cvičení
 1. Výklad k úlohám
 2. Jeřábová dráha
 3. Nivelace
 4. Průhyby
 5. Svislost
 6. Odborná exkurse
 7. Zápočtový test a pohovor
Docházka a hodnocení studentů
Harmonogram cvičení
 • aktuální harmonogram ZDE

Podklady ke cvičení

Podklady k úlohám, detailní zadání a studijní materiály jsou dostupné v on-line kursu Moodle:
B221-154KOME – Kontrolní měření


Stránka naposledy upravena dne 27. 09. 2022 v 10:40.