Kontrolní měření (KOME)

Obsah stránek

 1. Základní údaje o předmětu
 2. Cvičení
 3. Podklady ke cvičení

Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154KOME
 • Přednášející: –
 • Cvičící: Jiřikovský Tomáš, Ing. Bc., Ph.D.
 • Rozsah: 0+2
 • Počet kreditů: 2
 • Ukončení: kz
 • Místnost cvičení/přednášky: B-971 / – (online MS Teams)

Anotace předmětu

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, přesnost geodetických metod při kontrolním měření a určování posunů stavebních a přírodních objektů, určování stability vztažných bodů. Interpretace výsledků měření posunů a význam pro monitorování geometrických a fyzikálních vlastností a pro diagnostiku staveb a přírodních objektů. Vazby na další negeodetické metody monitoringu.

Doporučená literatura

 • [1] ČSN 73 0405 – Měření posunů stavebních objektů. ČNI 1997.
 • [2] Michalčák, O. – Vosika, O. – Veselý, M. – Novák, Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985.
 • [3] Michalčák, O. – Vosika, O. – Veselý, M. – Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
 • [4] Urban, R.: Geodetické práce při měření posunů a deformací stavebních objektů. Praha: CTU. 2015.
 • [5] Hampacher, M. – Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. Praha: ČVUT, 2015.

Cvičení

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
 • Je požadována 100% aktivní účast na cvičeních. Je třeba dbát na dodržení termínu zahájení cvičení. Pozdní příchody jednotlivců jsou nepřípustné. Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a dohodne se o způsobu náhrady cvičení.
 • Povinností studenta je teoreticky se připravit na následující hodinu, protože ve cvičení se provádí praktické měření. Opakované zanedbání přípravy má za následek vyloučení studenta ze cvičení s neudělením zápočtu.
 • Úlohy, technické zprávy a další materiály se odevzdávají zpravidla na následujícím cvičení. Při zpoždění o každé jedno cvičení se snižuje známka o dva písmenné stupně.
 • Známkované úlohy, technické zprávy a další materiály musí být splněny za E či lépe. Při známce F se úloha vrací k přepracování.
 • Kontrolní testy musí být splněny za E či lépe. Na každý neúspěšný test hodnocený za F má student možnost jedné opravy.
Náplň cvičení
 1. Úvod do předmětu, organizace, cíle, motivace
  1. Základní pojmy, opakování rozborů přesnosti
  2. zásady přesného měření
  3. informace k úlohám
 2. Jeřábová dráha
 3. (Nivelace)
 4. Průhyby
 5. Svislost
 6. Posuny a tenzory deformace
 7. Odborná exkurse na objekty či provozy se zajímavým či názorným systémem geodetického monitoringu (přehrady, mosty, tunely, přírodní sesuvná území, poklesová území apod.)
 8. Závěr, souhrn poznatků, zhodnocení, Zápočtový test a pohovor 
Docházka a hodnocení studentů
Harmonogram cvičení
 • aktuální harmonogram ZDE

Podklady ke cvičení

Podklady k úlohám, detailní zadání a studijní materiály jsou dostupné v on-line kursu Moodle:
B231-154KOME – Kontrolní měření


Stránka naposledy upravena dne 30. 10. 2023 v 19:34.