Geodézie 3 (GED3)

Obsah stránek


Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154GED3
 • Přednášející: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
 • Cvičící: Dr. Ing. Z. Skořepa (vedoucí cvičení), Ing. M. Seidl, Ph.D.
 • Rozsah: 2+3
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk
 • Místnost cvičení/přednášky: B978(6), B977/C208

Anotace předmětu

Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.

Doporučená literatura

 • [1] Blažek R. – Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.
Náplň přednášek
 1. Úvod do problematiky výškových měření
  • Základní pojmy, druhy výšek,
  • Metody výškových měření,
  • výškový systém ČR, stabilizace a signalizace výškových bodů.
 2. Nivelace
  • Podstata metody,
  • nivelační přístroje libelové a kompenzátorové,
  • nivelační latě a podložky, nivelační metody,
  • technologie nivelačních měření, druhy nivelace (technická a přesná), příprava k měření, zkoušky a rektifikace.
  • Laserové nivelační přístroje.
 3. Pokračování nivelace
 4. Pokračování nivelace
 5. Chyby a přesnost nivelačních prací
  • Mezní odchylky.
  • Vyrovnání výsledků nivelačních měření.
  • Speciální nivelační práce. Nivelace profilů. Plošná nivelace.
 6. Hydrostatická a trigonometrická nivelace 
  • Hydrostatická nivelace, jednotky měření tlaku vzduchu, barometrické měření výšek.
  • Trigonometrické měření výšek předmětu (princip, použití, přesnost).
 7. Stručná teorie refrakce
 8. Trigonometrické určování výškových rozdílů (TUVR) ve vysokohorském terénu. TUVR v plochém terénu. Měřené veličiny při TUVR a jejich redukce. Přístroje a cílové znaky. Centrace a redukce zenitových úhlů. Určování centračních prvků, výšek horizontu teodolitu a cílového znaku.
 9. Způsoby měření zenitových úhlů – eliminace systematických chyb. Připojovací měření. Matematické redukce měřené délky. Tři základní postupy pro potřeby polohopisu a výškopisu. Výpočet převýšení a výšek při TUVR. Ekonomické zhodnocení metody.
 10. Podrobné měření výškopisné
  • Terénní reliéf a jeho znázorňování.
  • Tachymetrie – princip, přístroje a pomůcky. Nitková tachymetrie. Odvození tachymetrických rovnic.
  • Tachymetrie s elektrooptickými dálkoměry – velkoplošná a bloková tachymetrie.
  • Kancelářské výpočetní a zobrazovací práce.
 11. Jednoduché výškové vytyčovací úlohy
  • vodorovná a skloněná přímka a rovina, vytyčení vrstevnice, zátopové čáry apod.
 12. Přehled přednesené látky. Požadavky ke zkoušce

Cvičení

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
Náplň cvičení
 1. U_1 Souřadnice a výška bodu
 2. U_2 Výška předmětu
 3. U_3 Určení vodorovné a obecné roviny
 4. U_4 Tachymetrie
 5. U_5 Technická nivelace
 6. U_6 Přesná nivelace
 7. U_7 Digitální model terénu, řešení vrstevnic

Podrobné informace o cvičení najdete na stránce udržované vedoucím cvičení zde.

Stránka naposledy upravena dne 31. 10. 2022 v 16:38.