Inženýrská geodézie 3 (ING3)

Obsah stránek


Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154ING3
 • Přednášející: Braun Jaroslav, Ing. Bc. Ph.D.
 • Cvičící:  Braun Jaroslav, Ing. Bc. Ph.D.  (vedoucí cvičení)
  • Štroner Martin, prof. Ing. Ph.D.
 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk
 • Místnost cvičení/přednášky: B971 / B971

Anotace předmětu

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

Doporučená literatura

 • [1] Novák, Z. – Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
 • [2] Michalčák, O. – Vosika, O. – Veselý, M. – Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
 • [3] Bajer, M. – Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 – Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.
 • Program přednášek je vyvěšen na internetové stránce předmětu a na nástěnce předmětu umístěné v 9. patře.
 • Velmi se doporučuje účast zejména na druhé a třetí přednášce. Tyto přednášky povede Ing. Petr Polák, který je uznávaným odborníkem zejména v oblasti inženýrské geodézie, je lektorem ČÚZK pro školení žadatelů o oprávnění pro geodetické činnosti ve výstavbě. Sylabus k přednáškám ing. Poláka ke stažení  zde (pdf)
Náplň přednášek
 1. Legislativa v IG 1
 2. Legislativa v IG 2
 3. Legislativa v IG 3
 4. Automatizace v geodézii
 5. Přesnost vytyčování staveb – prostorové stavby
 6. Přesnost vytyčování staveb – liniové a plošné stavby
 7. Geodézie a stavebnictví
 8. Činnost geodeta v investiční výstavbě a využití nových technologií
 9. Aplikace IG v mostním stavitelství
 10. Aplikace IG v průmyslu
 11. Aplikace IG ve vodním hospodářství:
 12. BIM a IG

Cvičení

Časový harmonogram cvičení je ke stažení  zde (pdf)
Souhrnný návod ke cvičení možno stáhnout zde (pdf).

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
 • Je požadována 100% aktivní účast na cvičeních. Je třeba dbát na dodržení termínu zahájení cvičení. Pozdní příchody jednotlivců jsou nepřípustné. Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a dohodne předem o náhradě cvičení. Jestliže student o neúčasti předem neví, omluví se dodatečně a předloží neschopenku, jinak nemůže být omluven.
 • Povinností studenta je teoreticky se připravit na následující hodinu, protože ve cvičení se provádí praktické měření. Opakované zanedbání přípravy má za následek vyloučení studenta ze cvičení s neudělením zápočtu.
 • Úlohy, technické zprávy a další materiály se odevzdávají vždy na následujícím cvičení. Při zpoždění o každé jedno cvičení se snižuje známka o dva písmenné stupně. Zpoždění odevzdání o 3 cvičení znamená neudělení zápočtu.
 • Známkované úlohy, technické zprávy a další materiály musí být splněny za E či lépe. Při známce F se úloha vrací k přepracování.
 • Kontrolní testy musí být splněny za E či lépe. Na každý neúspěšný test hodnocený za F má student možnost jedné opravy.
 • Uznávání zápočtů bylo zrušeno. Student opakující předmět musí cvičení absolvovat v plném rozsahu.
 • Zápočty se udělují na posledním cvičení dle harmonogramu v daném semestru.
Náplň cvičení
 1. Projekt měření posunů
 2. Kontrola povrchu vozovky
 3. Vytyčení úsečky polárními souřadnicemi
 4. Měření náklonů

Podklady ke cvičení
1. úloha – Projekt měření posunů
SouborPopis obsahu souboru
Bude doplněnoZadání
2. úloha – Kontrola povrchu vozovky
SouborPopis obsahu souboru
Zadání úlohy
Zadání
3. úloha – Vytyčení úsečky polárními souřadnicemi
SouborPopis obsahu souboru
Zadání úlohy Zadání
Grafický přehled bodů vytyčovací sítě Přehledka
Souřadnice bodů vytyčovací sítě Vytyčovací síť
Souřadnice vytyčovaných bodů Vytyčované body
Kombinace stanovisko – orientace Konkrétní zadání
4. úloha – Měření náklonů
SouborPopis obsahu souboru
Zadání úlohy Zadání

Stránka naposledy upravena dne 27. 02. 2024 v 7:59.