Geodézie 4 (GED4)

Obsah stránek

Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154GED4
 • Přednášející: Skořepa Zdeněk, Dr. Ing.
 • Cvičící: Skořepa Zdeněk, Dr. Ing. (vedoucí cvičení)
  • Línková Lenka, Ing. Ph.D.
 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk
 • Místnost cvičení/přednášky: B977 / C208 (online MS Teams)

Anotace předmětu

Pozornost je věnována transformaci souřadnic v rovině při nadbytečném počtu identických bodů (Helmertova transformace a shodnostní transformace), kritériím přesnosti, transformaci afinní a transformaci souřadnic v prostoru, výpočtu souřadnic a přesnosti volného polárního stanoviska s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců, formulaci a řešení chybového modelu základních úloh protínání (kovarianční matice souřadnic, střední elipsa chyb, izočáry pro střední chybu souřadnicovou), výpočtu souřadnic a přesnosti bodů polygonového pořadu s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců, vlivu chyb z centrace přístroje a cíle na měřené veličiny.

Doporučená literatura

 • [1] Skořepa, Z.: Geodézie 4. Praha, ČVUT, 2017. [přednášky, cvičení]

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou doporučené
 • Informace o přednáškách jsou na webové stránce udržované přednášejícím zde.
Náplň přednášek
 1. Transformace souřadnic v rovině:
  • Rotace a posun v rovině, odvození transformačních rovnic shodnostní, podobnostní a afinní transformace, Cauchyovy – Riemannovy podmínky
  • Transformační klíč pro podobnostní a shodnostní transformaci s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců
  • Kritéria přesnosti, identifikace chybného bodu při výpočtu transformačního klíče.
 2. Volné polární stanovisko:
  • výpočet souřadnic s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců , přesnost výsledků vyrovnání
 3. Transformace souřadnic v prostoru:
  • Matice rotace, odvození transformačních rovnic, transformační klíč s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců
 4. Chybový model úloh protínání:
  • formulace nelineárního modelu pro úlohy protínání a přechod na lineární chybový model, kovarianční matice souřadnic
  • aplikace pro rajón, ostatní úlohy protínání a volný polygonový pořad
 5. Střední elipsa chyb a křivka střední chyby:
  • určení parametrů elipsy, křivka střední chyby v polárních a kartézských souřadnicích
 6. Polygonový pořad:
  • výpočet souřadnic s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců (podmínková měření), přesnost výsledků vyrovnání
 7. Vliv chyby z centrace přístroje a cíle na měřené veličiny:
  • vliv na měřený směr, úhel, délku.

Cvičení

Pravidla docházky v souladu s obecnými pravidly katedry.
Informace o cvičení na stránce udržované vedoucím cvičení zde.

Stránka naposledy upravena dne 10. 02. 2022 v 11:13.