Stavební geodézie (SG01)

Obsah stránek


Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154SG01
 • Přednášející: Štroner Martin, prof. Ing. Ph.D., Urban Rudolf, doc. Ing. Ph.D.,
 • Cvičící: Línková Lenka, Ing. Ph.D. (vedoucí cvičení)
  • Adamcová Alice, Ing.
  • Braunová Hana, Ing.
  • Boušek Martin, Ing.
  • Jiřikovský Tomáš, Ing. Ph.D.
  • Kačerovský Jonáš, Ing.
  • Křemen Tomáš, Ing. Ph.D.
  • Kučera Jakub, Ing.
  • Michal Ondřej, Ing. Ph.D.
  • Skořepa Zdeněk, Dr. Ing.
  • Suk Tomáš, Ing.
  • Štroner Martin, prof. Ing. Ph.D.
  • Urban Rudolf, doc. Ing. Ph.D.
  • Váchová Hana, Ing.
 • Rozsah: 2+3
 • Počet kreditů: 6
 • Ukončení: z, zk
 • Místnost cvičení/přednášky: B967, B969, B972 / D1122, C206

Anotace předmětu

Základní informace o Zemi, polohové bodové pole, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), hodnocení přesnosti měření a vytyčování, určování směrů a úhlů, určování délek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, určování výšek, výškové bodové pole, základy vytyčování, laserové skenovací systémy, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, určování ploch a objemů, katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě, organizace zeměměřické služby ČR, moderní geodetické přístroje a metody.

Doporučená literatura

 • [1] Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT, Praha, 2007. [přednášky]
 • [2] Pospíšil, J. – Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum. ČVUT, Praha, 2017. [přednášky, cvičení]
 • [3] Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 – Praktická výuka. ČVUT, Praha, 1998 (2000). [cvičení]

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.
 • Program přednášek je vyvěšen na internetové stránce předmětu a na nástěnce předmětu umístěné v 9. patře.
Náplň přednášek
 1. Úvod do geodézie:
  • Geodézie. Stavební geodézie. Tvar a rozměry zemského tělesa. Náhradní plochy. Princip zobrazování zemského povrchu – princip zobrazení. Zavedení rovinných pravoúhlých souřadnic. Geodetický referenční systém S-JTSK, WGS-84 a S-42.
 2. Bodová pole a souřadnicové výpočty:
  • Polohové bodové pole a jeho rozdělení. Výškové bodové pole. Stabilizace a signalizace bodů. Dokumentace geodetického bodu. Některé souřadnicové výpočty při určování geodetických bodů – směrník, délka, určení bodu polárními souřadnicemi, protínání vpřed, polygonové pořady, protínání zpět. Účelové sítě.
 3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě:
  • Chyby a jejich dělení – náhodné chyby a jejich vlastnosti, systematické chyby. Parametry a výběrové charakteristiky přesnosti měření – směrodatná odchylka, výběrová směrodatná odchylka, mezní chyba. Zákon hromadění směrodatných odchylek – příklady. Zpracování výsledků přímých měření – aritmetické průměry, opravy, výběrová směrodatná odchylka. Vytyčovací odchylky ve výstavbě. Plánování přesnosti geodetických prací ve výstavbě, rozbory přesnosti.
 4. Určování úhlů:
  • Základní pojmy – vodorovný úhel, směr, svislý úhel, zenitový úhel, zákonné měřicí jednotky. Optickomechanické teodolity, elektronické teodolity – principy. Chyby při měření úhlů.
 5. Určování délek:
  • Základní pojmy – definice délky, zákonné měřicí jednotky. Měření délek pásmem, ryskový dálkoměr, elektrooptické měření délek, totální stanice, ruční laserové dálkoměry, fyzikální a matematické opravy. Přesnost měření délek.
 6. Určování výšek:
  • Výškové bodové pole. Druhy výšek; převýšení, sklon. Metody určování výšek – geometrická nivelace, trigonometrické určování výšek s využitím totálních stanic, hydrostatická nivelace. Nivelační přístroje optické, digitální, laserové – principy, součásti, příslušenství, možnosti, rozdělení dle přesnosti. Zkoušky nivelačních přístrojů. Geometrická nivelace ze středu. Pořadová nivelace. Plošná nivelace. Hloubkové připojení. Profily.
 7. Další geodetické metody a výpočty:
  • Laserové skenování – principy, základní parametry, přesnost, využití. Fotogrammetrie – principy, dělení, využití, DPZ. Určování ploch a objemů, digitální model terénu.
 8. GNSS a řízení strojů:
  • GNSS – princip, systémy, metody měření, přesnost, využití. Řízení strojů – principy, 2D řízení, 3D řízení, využití.
 9. Účelové mapování a dokumentace skutečného provedení budov:
  • Prostorová polární metoda – s teodolitem a pásmem, rysková a elektronická tachymetrie. Vybudování podkladu, polygonové pořady. Tvorba výškopisu, vrstevnice. Zaměření stavebních objektů.
 10. Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě:
  • Vytyčovací systémy a jejich členění. Technické normy. Fáze vytyčování. Metody polohového vytyčení bodů geometrických útvarů včetně oblouku kružnice, metody výškového vytyčování. Postup při vytyčení budovy. Výpočet polárních vytyčovacích prvků ze souřadnic. Posloupnost a náplň geodetických prací při přípravě, projektování, realizaci a dokumentaci staveb a jejich provozu. ÚOZI, zeměměřické a stavební právní předpisy.
 11. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu:
  • mapa, plán, polohopis, výškopis, metody kartografického vyjadřování na mapách. Forma mapy. Generalizace. Práce s mapou, azimut, busola, deklinace, konvergence. Rozdělení státních map, jejich měřítka, zobrazovací systém, ZABAGED. Účelové mapy ve výstavbě – rozdělení, obsah. Využití vrstevnicových map ve stavebnictví. Distribuce státních mapových děl.
 12. Katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě. Organizace zeměměřické služby ČR:
  • KN, obsah. Výpis z KN, snímek z katastrální mapy, změny a úpravy KN prostřednictvím geometrického plánu, v jakých fázích projednávání a schvalování staveb se používají. Organizace zeměměřické služby v ČR.

Cvičení

Veškeré závazné informace k průběhu cvičení jsou uvedeny v kurzu Moodle, cvičení probíhají podle rozvrhu ve třídách.

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
 • Je požadována 100% aktivní účast na cvičeních. Je třeba dbát na dodržení termínu zahájení cvičení. Pozdní příchody jednotlivců jsou nepřípustné. Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a dohodne předem o náhradě cvičení. Jestliže student o neúčasti předem neví, omluví se dodatečně a předloží neschopenku, jinak nemůže být omluven.
 • Povinností studenta je teoreticky se připravit na následující hodinu, protože ve cvičení se provádí praktické měření. Opakované zanedbání přípravy má za následek vyloučení studenta ze cvičení s neudělením zápočtu.
 • Úlohy, technické zprávy a další materiály se odevzdávají vždy na následujícím cvičení. Při zpoždění o každé jedno cvičení se snižuje známka o dva písmenné stupně. Zpoždění odevzdání o 3 cvičení znamená neudělení zápočtu.
 • Známkované úlohy, technické zprávy a další materiály musí být splněny za E či lépe. Při známce F se úloha vrací k přepracování.
 • Kontrolní testy musí být splněny za E či lépe. Na každý neúspěšný test hodnocený za F má student možnost jedné opravy.
 • Uznávání zápočtů bylo zrušeno. Student opakující předmět musí cvičení absolvovat v plném rozsahu.
 • Zápočty se udělují na posledním cvičení dle harmonogramu v daném semestru.
Náplň cvičení
 1. Nivelace 1
  • seznámení s metodou, základní principy, přístroje, čtení na lati, registrace měřených dat do zápisníku,
   výpočet nivelačního zápisníku
  • domácí úkol 0 – Vyhledání nivelačních údajů bodu
  • domácí úkol 1 – Výpočet nivelačního zápisníku
 2. Nivelace 2
  • praktické měření v terénu, výpočet a vyrovnání nivelačního zápisníku.
 3. Totální stanice 1
  • totální stanice Topcon GPT 2006 a Trimble M3
   • základní popis, centrace a horizontace přístroje, cílení, výpočet zápisníku vodorovných
    směrů a zenitových úhlů
  • kontrolní test 1 – Výpočet nivelačního zápisníku
  • domácí úkol 2 – Výpočet vodorovných směrů a zenitových
 4. Totální stanice 2
  • totální stanice Topcon GPT 2006 a Trimble M3
   • základní popis práce s totální stanicí, úhlové a délkové měření bez registrace
  • kontrolní test 2 – Výpočet zápisníku vodorovných směrů a zenitových úhlů
 5. Totální stanice 3
  • totální stanice Trimble M3
   • softwarové vybavení, registrace naměřených hodnot do vnitřní paměti přístroje, komunikace s počítačem, tachymetrie, sběr dat, vytyčován
  • domácí úkol 3 – Prostorová polární metoda, výpočet vytyčovacích prvků
 6. GNSS 1
  • interpolace vrstevnic,
  • globální navigační satelitní systém
   • seznámení, základní principy, GPS Trimble GeoXR
   • popis, softwarové vybavení, praktická ukázka měření
    a výpočtů
  • kontrolní test 3 – Prostorová polární metoda, výpočet vytyčovacích prvků
  • domácí úkol 4 – Interpolace vrstevnic
 7. GNSS 2
  • praktické měření v terénu, porovnání výsledků s jinými geodetickými metodami
 8. Situace
  • zaměření polohopisu pro účely vytvoření účelového plánu
 9. Tachymetrie
  • tachymetrické měření pro účely vytvoření vrstevnicového plánu
 10. Interiér
  • zaměření interiéru stavebního objektu, tvorba výkresové dokumentace
 11. Vytyčování
  • vytyčení objektu pomocí totální stanice
 12. Práce s mapou
  • základní kartometrické práce a výpočty, určení výšky, určování ploch a objemů z mapy
Docházka a hodnocení studentů
Harmonogram cvičení

Aktuální harmonogram naleznete v kurzu Moodle.


Podklady ke cvičení (nutné vytisknout před každým cvičením)
0. Obsah a vzor technické zprávy
SouborPopis obsahu souboru
Obsah technické zprávystručný popis obsahu technické zprávy
Vzor technické zprávyvypracovaná vzorová technická zpráva
Popisové polepopisové pole ve formátu PDF a DOC (MS Word 97-2003)
1.-2. Nivelace
SouborPopis obsahu souboru
Nivelační zápisníkprázdný (nevyplněný) nivelační zápisník (nutno vytisknout 2x pro zápis měření při hodině)
Vzorový nivelační zápisník 1vzorový nivelační zápisník – případ určení výšky bodů měřených bočně
Vzorový nivelační zápisník 2vzorový nivelační zápisník – určení výšky koncového bodu nivelačního pořadu
Vzorový nivelační zápisník 3vzorový nivelační zápisník – zkouška nevodorovnosti záměrné přímky nivelačního přístroje
Nivelační údaje bodů 3434a35nivelační údaje trvale stabilizovaných bodů ČSNS
3.-5. Totální stanice
SouborPopis obsahu souboru
Nivelační zápisníkprázdný (nevyplněný) nivelační zápisník (podklad pro kontrolní test)
Zápisník směrů a úhlůprázdný (nevyplněný) zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek
(nutno vytisknout 3x = 1x pro kontrolní test + 2x pro zápis měření při hodině)
Vzorový zápisník směrů a úhlůvypočtený vzorový zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek
Návod Topcon GPT 2006stručný návod pro práci s totální stanicí Topcon GPT 2006
Návod Trimble M3stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3
Návod tachymetrienávod pro zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (nutno tisknout barevně)
6.-7. GNSS
SouborPopis obsahu souboru
Ukázka interpolace vrstevnicvypracovaný příklad interpolace vrstevnic
Zadání úlohyZadaní měřické úlohy, obsah odevzdávaného elaborátu
Nivelační zápisníkprázdný (nevyplněný) nivelační zápisník
Zápisník směrů a úhlůprázdný (nevyplněný) zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek
Návod Trimble GeoXRstručný návod pro práci s GNSS přijímačem Trimble GeoXR
Návod Trimble M3stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3
Místopis určovaných bodů 1souřadnice a grafické znázornění polohy určovaných bodů – lokalita ulice Salabova
(tisknou pouze studenti z učebny B967)
Místopis určovaných bodů 2souřadnice a grafické znázornění polohy určovaných bodů – lokalita budova B FSv ČVUT
(tisknou pouze studenti z učebny B969)
Místopis určovaných bodů 3souřadnice a grafické znázornění polohy určovaných bodů – lokalita park I. Gandhíové
(tisknou pouze studenti z učebny B972)
Místopis | Souřadnicemístopis a souřadnice bodového pole pro měření výšek určovaných bodů totální stanicí
Nivelační údaje bodů 3434a35nivelační údaje trvale stabilizovaných bodů ČSNS

8. Situace
SouborPopis obsahu souboru
Zadání úlohyZadaní měřické úlohy, obsah odevzdávaného elaborátu
Náčrt situace 1podklad pro vedení polního náčrtu
lokalita budova B FSv ČVUT (tisknou pouze studenti z učebny B972)
Náčrt situace 2podklad pro vedení polního náčrtu
lokalita Flemingovo náměstí (tisknou pouze studenti z učebny B967 a B969)
Místopis | Souřadnicemístopis a souřadnice bodového pole pro měření zadaného území totální stanicí
Vzor situaceVzorový výkres situačního plánu
Návod Trimble M3stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3
9. Tachymetrie
SouborPopis obsahu souboru
Zadání úlohyZadaní měřické úlohy, obsah odevzdávaného elaborátu
Náčrt tachymetrie 1podklad pro vedení polního náčrtu
lokalita Masarykova kolej (tisknou pouze studenti z učebny B967 a B969)
Náčrt tachymetrie 2podklad pro vedení polního náčrtu
lokalita park I. Gandhíové (tisknou pouze studenti z učebny B972)
Místopis | Souřadnicemístopis a souřadnice bodového pole pro měření zadaného území totální stanicí
Vzor tachymetrieVzorový výkres tachymetrického plánu
Návod Trimble M3stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3
10. Interiér

Každý student si na cvičení přinese milimetrový papír formátu A3.

SouborPopis obsahu souboru
Zadání úlohyZadaní měřické úlohy, organizace měření, obsah odevzdávaného elaborátu
Vzorový výkresVzorový výkres půdorysného plánu
Návod Trimble M3stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3
11. Vytyčování
SouborPopis obsahu souboru
Zadání úlohyZadaní měřické úlohy, obsah odevzdávaného elaborátu
Vytyčovací výkresy 1podkladové výkresy pro vytyčení zadaných objektů
lokalita budova B FSv ČVUT (tisknou pouze studenti z učebny B967)
Vytyčovací výkresy 2podkladové výkresy pro vytyčení zadaných objektů
lokalita park I. Gandhíové 1 (tisknou pouze studenti z učebny B969)
Vytyčovací výkresy 3podkladové výkresy pro vytyčení zadaných objektů
lokalita park I. Gandhíové 2 (tisknou pouze studenti z učebny B972)
Místopis | Souřadnicemístopis a souřadnice bodového pole pro vytyčení zadaných objektů
Návod Trimble M3stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3

Domácí úkoly

Pokyny pro zpracování domácích úloh
 • První strana úlohy je vždy popisové pole
 • Požadované náležitosti úloh jsou obdobné jako u technických zpráv.
 • V domácích úlohách se neměří, ale data jsou zadána. Zprávy proto neobsahují body týkající se měření.
 • Úlohy se tisknou nebo píší perem (ne tužkou) kaligraficky úhledně.
0. domácí úkol – Vyhledání nivelačních údajů bodu
Internetový odkazPopis internetového odkazu
Grafické vyhledávánígrafické vyhledávání nivelačních údajů na přehledce triangulačního listů
Textové vyhledávánívyhledání nivelačních údajů dle textového zadání, např. dle názvu katastrálního území
1. domácí úkol – Výpočet nivelačního zápisníku
SouborPopis obsahu souboru
Slovní zadáníslovní zadání 1. domácího úkolu
Numerické zadánínumerické zadání 1. domácího úkolu
Kontrola výsledkůkontrola výsledků 1. domácího úkolu
2. domácí úkol – Výpočet vodorovných směrů a zenitových úhlů
SouborPopis obsahu souboru
Slovní zadáníslovní zadání 2. domácího úkolu
Numerické zadánínumerické zadání 2. domácího úkolu
Kontrola výsledkůkontrola výsledků 2. domácího úkolu
3. domácí úkol – Prostorová polární metoda, výpočet vytyčovacích prvků
SouborPopis obsahu souboru
Slovní zadáníslovní zadání 3. domácího úkolu
Numerické zadánínumerické zadání 3. domácího úkolu
Kontrola výsledkůkontrola výsledků 3. domácího úkolu
4. domácí úkol – Interpolace vrstevnic
SouborPopis obsahu souboru
Slovní zadáníslovní zadání 4. domácího úkolu
Grafické zadánígrafické zadání 4. domácí úkolu
Ukázka interpolace vrstevnicvypracovaný příklad interpolace vrstevnic
Měřický náčrtinformativní doplněk k zadání

Stránka naposledy upravena dne 12. 01. 2024 v 9:54.