Inženýrská geodézie (INGE)

Obsah stránek


Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154INGE
 • Přednášející:  Braun Jaroslav, Ing. Bc. Ph.D.
 • Cvičící: 
  • Jiřikovský Tomáš, Ing. Bc. Ph.D. (vedoucí cvičení)
  • Braun Jaroslav, Ing. Bc. Ph.D.
 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk
 • Místnost cvičení/přednášky: B-971/A-230 (online LMS Moodle, popř. také MS Teams)

Anotace předmětu

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

Doporučená literatura

 • [1] Novák, Z. – Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998. [přednášky]
 • [2] Bajer, M. – Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 – Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997. [cvičení]
 • [3] Michalčák, O. – Vosika, O. – Veselý, M. – Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990. [přednášky, cvičení]

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.
 • Program přednášek je uveden na této stránce či odkazu a vyvěšen na nástěnce předmětu umístěné v 9. patře (B-9).
Náplň přednášek
 1. Úvod do IG, legislativní zajištění, terminologie (zákl. termíny, parametry a veličiny, charakteristiky přesnosti – kap.1 a 2). Sylabus první přednášky (pdf).
 2. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii – rozbory přesnosti – kap.3. Sylabus druhé a třetí přednášky (pdf).
 3. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii – rozbory přesnosti – kap.3 (dokončení)
 4. Měření a vytyčování délek (přímé a nepřímé měření, metody, korekce, přesnost, paralaktika – jen lať na konci popř. uprostřed, zmínka odvození délky z měření v trojúhelníku či čtyřúhelníku). Sylabus čtvrté přednášky (pdf).
 5. Měření a vytyčování vodorovných a zenitových úhlů (metody, korekce, přesnost – vlivy bez odvození). Měření a vytyčování svislic (metody). Sylabus páté přednášky (pdf).
 6. Polohové vytyčovací sítě (plošné a liniové sítě, metody, přesnost – bez odvozování). Polohové vytyčování (metody, přesnost, jednoduché geometrické prvky). Sylabus šesté přednášky (pdf).
 7. Výškové vytyčovací sítě a výškové vytyčování (přímka, rovina, komín atd.), prostorové vytyčovací sítě (jen zmínka). Sylabus sedmé přednášky (pdf).
  Vytyčování oblouků – analytické řešení trasy (hlavní prvky a hlavní body kružnicového oblouku, podrobné vytyčení, základní úlohy). Sylabus osmé přednášky (pdf).
 8. Souřadnicová řešení kružnicových oblouků (vybraná), složené oblouky (základní úlohy). Sylabus deváté přednášky (pdf).
  Přechodnice (klotoida, kubická parabola – bez odvození), kružnicové oblouky s přechodnicí (princip, odvození hlavních prvků z obrázku). Výškové oblouky (parabola 2. stupně). Sylabus desáté přednášky (pdf).
 9. Měření posunů a přetvoření (základní pojmy, příčiny, účel a cíl, projekt atd.), metody měření svislých posunů, vodorovných posunů, popř. prostorové posuny. Sylabus jedenácté přednášky (pdf).
 10. Geodézie v pozemním, dopravním a vodohospodářském stavitelství, v průmyslu a energetice – základní informace jak to chodí v praxi (podklady, projekt geodetických prací, koordinační a vytyčovací výkresy, dokumentace skutečného provedení staveb, pasportizace liniových staveb, rektifikace technologických zařízení apod.). Sylabus dvanácté přednášky (pdf) a příloha sylabu (pdf).


Cvičení

 • Cvičení jsou povinná.
 • Program cvičení je uveden na této stránce či odkazu a vyvěšen na nástěnce předmětu umístěné v 9. patře (B-9).
Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
 • Je požadována 100% aktivní účast na cvičeních. Je třeba dbát na dodržení termínu zahájení cvičení. Pozdní příchody jednotlivců jsou nepřípustné. Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a dohodne předem o náhradě cvičení. Jestliže student o neúčasti předem neví, omluví se dodatečně a předloží neschopenku, jinak nemůže být omluven.
 • Povinností studenta je teoreticky se připravit na následující hodinu, protože ve cvičení se provádí praktické měření. Opakované zanedbání přípravy má za následek vyloučení studenta ze cvičení s neudělením zápočtu.
 • Úlohy, technické zprávy a další materiály se odevzdávají podle harmonogramu. Při zpoždění o každé jedno cvičení se snižuje známka o dva písmenné stupně. Zpoždění odevzdání o 3 cvičení znamená “F” a neudělení zápočtu.
 • Známkované úlohy, technické zprávy a další materiály musí být splněny za E či lépe. Při známce F se úloha vrací k přepracování.
 • Kontrolní testy musí být splněny za E či lépe. Na každý neúspěšný test hodnocený za F má student možnost jedné opravy.
 • Uznávání zápočtů bylo zrušeno. Student opakující předmět musí cvičení absolvovat v plném rozsahu.
 • Zápočty se udělují na posledním cvičení dle harmonogramu v daném semestru.
Náplň cvičení
 1. Úvod, zásady přesného měření
 2. Základy justáže a kalibrace přístrojů a pomůcek
 3. Praktická justáž a kalibrace přístrojů (1. úloha)
 4. Rozbory přesnosti – základy
 5. Zadání a výklad k 2. úloze: Vytyčení úhlu
 6. Měření 2. úlohy: Vytyčení úhlu
 7. Odevzdání 2. úlohy, test č. 1
 8. Zadání a výklad k 3. úloze: Polární vytyčení bodu
 9. Měření 3. úlohy: Polární vytyčení bodu
 10. Odevzdání 3. úlohy, test č. 2
 11. Zhodnocení práce, úloh, závěr, zápočty
Harmonogram cvičení
 • Aktuální časový harmonogram cvičení je dostupný ZDE.
Docházka a hodnocení studentů
 • Přehled známek z úloh a testů k nahlédnutí ZDE.

Podklady k měřickým úlohám – v LS 2023-24 viz Moodle
1. Paralaktické vytyčení délky
SouborPopis obsahu souboru
Slovní zadání (PDF) slovní zadání 1. měřické úlohy
Numerické zadání (TXT) numerická zadání 1. měřické úlohy pro jednotlivé měřické čety
Kontrola výpočtů U1 (web)online kontrola hlavních výsledků rozborů přesnosti
Kalibrace latí (PDF) tabulka kalibračních hodnot pro základnové latě Zeiss BaLa
Univerzální zápisník (PDF) zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek
Pokyny k TZ (PDF) pokyny a připomínky k vyhotovení technické zprávy
2. Polární vytyčení bodu (nové zadání LS 2023-24 v přípravě)
SouborPopis obsahu souboru
Slovní zadání (PDF)slovní zadání 2. měřické úlohy (bude aktualizováno pro r. 2024)
Numerické zadání (TXT)numerická zadání 2. měřické úlohy pro jednotlivé měřické čety (bude aktualizováno pro r. 2024)
Kontrola výpočtů U2 (web) online kontrola vytyč. prvků a hlavních výsledků RP (bude aktualizováno pro r. 2024)
Přehledka bodů (PNG)grafické znázornění rozmístění bodů vytyčovací sítě
Vytyčovací výkres (PDF)ukázka podoby vytyčovacího výkresu/schématu
Vytyčovací protokol (PDF)ukázka/příklad podoby protokolu o předání vytýčení
Univerzální zápisník (PDF)zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek
Důležité odkazy
 • Elektronický kurs Moodle k cvičení INGE je dostupný ZDE
 • Webový informační portál inženýrské geodézie IngGeo

Zkouška

Okruhy otázek ke zkoušce
 1. Pracovní oblasti a legislativní zajištění inženýrské geodézie.
 2. Terminologie a značení v inženýrské geodézii.
 3. Charakteristiky přesnosti a vztahy mezi nimi.
 4. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii (přesnost požadovaná, teoretická a dosažená, způsoby kontroly vytyčení předepsané ČSN 73 0420).
 5. V čem spočívá rozbor přesnosti před měřením a jaký je jeho postup?
 6. Co je principem rozboru přesnosti při měření a jaký je jeho postup?
 7. Co hodnotí rozbor přesnosti po měření a jaký je jeho postup?
 8. Postupy přímého a nepřímého měření délek (zaváděné opravy).
 9. Nepřímé měření délek paralakticky. (princip metody, zásady při měření paralaktického úhlu, opravy, odvození přesnosti pro základnovou lať na konci a uprostřed měřené délky).
 10. Postup při paralaktickém měření délek vysoké přesnosti (Adámkova metoda – eliminace systematických odchylek a snížení vlivu náhodných odchylek).
 11. Metody měření vodorovných směrů (chyby ovlivňující přesnost měřených směrů a úhlů).
 12. Měření zenitových úhlů (chyby ovlivňující přesnost měřených zenitových úhlů).
 13. Postupy určování a vytyčování svislic (vlivy podílející se na jejich přesnosti).
 14. Polohové vytyčení stavebního objektu, rozdíl mezi přesností vytyčení „absolutní“ a „relativní“.
 15. Rozdělení polohových vytyčovacích sítí podle tvaru, jejich charakteristika, princip budování a údržby, výhody, nevýhody.
 16. Výškové vytyčovací sítě (metody určení, výhody, nevýhody, stabilizace výškových bodů, faktory ovlivňující přesnost, přesnost výšky vyrovnaného bodu uzavřeného nivelačního pořadu).
 17. Odvození opravy měřeného převýšení z vlivu zakřivení Země a z vertikální refrakce.
 18. Odvození opravy měřeného převýšení z nevodorovnosti záměrné přímky nivelačního přístroje.
 19. Jednoduché úlohy výškového vytyčování (staničení a výška průsečíku nivelety s terénem, vytyčování přímky a roviny, vytyčování profilů a řezů, vytyčování vrstevnice (zátopové čáry), vytyčování velkých výškových rozdílů (dno výkopu, výška podlaží).
 20. Metody trigonometrického měření výšky objektu (přímé a nepřímé měření délky, radiální základna, tovární komín).
 21. Metody určování prostorových vytyčovacích sítí (trigonometrická metoda, GPS).
 22. Způsoby vytyčování osy komunikace (základní pojmy, postup vytyčení směrového polygonu, úseky přímé a oblouky,).
 23. Řešení kružnicových oblouků (značení pro silnice a železnice, odvození hlavních prvků a hlavních bodů, nepřímé určení úhlu tečen, odvození podrobných bodů různými postupy).
 24. Souřadnicové řešení kružnicového oblouku (různé způsoby zadání).
 25. Souřadnicové řešení složeného kružnicového oblouku (základní zadání).
 26. Souřadnicové řešení podrobných bodů kružnicového oblouku zapojením do oboustranně připojeného a orientovaného polygonového pořadu.
 27. Důvody použití přechodnice a vzestupnice u liniových staveb, rozdíly mezi silničními a železničními stavbami.
 28. Odvození hlavních prvků klotoidy a hlavních prvků kružnicového oblouku s krajními přechodnicemi, včetně nakreslení obrázku.
 29. Důvody použití výškových oblouků u liniových staveb, používaná křivka a její vlastnosti.
 30. Důvody, účel a cíle měření posunů a přetvoření. Rozdíl mezi posunem a přetvořením, základní části projektu měření posunů a přetvoření a jejich náplň.
 31. Postupy měření svislých posunů a přetvoření geodetickými i fyzikálními metodami (výhody, nevýhody, možnosti uplatnění, vztažná soustava, pozorované body, posouzení stability bodů, zásady pro měření posunů).
 32. Postupy měření vodorovných posunů a přetvoření geodetickými i fyzikálními metodami (výhody, nevýhody, možnosti uplatnění, používané postupy, vztažná soustava, pozorované body, posouzení stability bodů, zásady pro měření posunů, možnosti použití, přesnost).
 33. Geodetická část projektu stavby (hlavní body a jejich náplň, obsah, účel a měřítko koordinačního výkresu stavby úloha geodeta při jeho vyhotovení a údržbě, obsah, účel, měřítko a zásady pro vyhotovení vytyčovacích výkresů staveb s prostorovou skladbou a liniových).
 34. Geodézie v dopravním stavitelství (geodetické a mapové podklady pro projektování a správu dopravních staveb, kritéria přesnosti vytyčování, kontrola geometrických parametrů, dokumentace skutečného provedení, pasport).
 35. Geodézie ve vodním hospodářství (geodetické a mapové podklady pro projektování úprav a správu vodních toků, kritéria přesnosti vytyčování, dokumentace skutečného provedení, geodeticko-hydrografický pasport).

Stránka naposledy upravena dne 18. 02. 2024 v 21:22.